Förslaget av arbetsgruppen för snabblån till fortsatt beredning

Justitieministeriet 30.5.2012 7.00
Pressmeddelande -

Det betänkande som gavs av arbetsgruppen Snabblån 2011 har varit ute på remiss. Sammanlagt 43 myndigheter och sammanslutningar har yttrat sig om det. Den fortsatta beredningen av förslaget har nu inletts.

- Den fortsatta beredningen sker i stor utsträckning utgående från arbetsgruppens förslag. Merparten av förslagen fick ett positivt mottagande bland remissinstanserna. När det gäller den föreslagna ränteregleringen kommer dock vissa detaljer att kräva ytterligare utredningar, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Arbetsgruppen hade föreslagit att regleringen ska gälla andra än nyttighetsbundna krediter som understiger 1 000 euro.

- Fortsatta utredningar behövs för att vi ska kunna försäkra oss om att regleringen blir effektiv. Vi måste t.ex. ytterligare ta ställning till om prisregleringen också ska gälla vissa nyttighetsbundna kreditavtal, säger ministern.

Största delen av remissinstanserna ansåg det nödvändigt att räntan och andra kostnader i samband med små krediter begränsas för att problemen i samband med snabblån ska kunna lösas. De understödde också den föreslagna modellen som baserar sig på den effektiva räntan. Det är framför allt sammanslutningar verksamma inom snabblånebranschen som motsätter sig den föreslagna prisregleringsmodellen.

I utlåtandena understöddes förslaget om att skärpa kreditgivarens skyldighet att bedöma konsumentens kreditvärdighet innan ett kreditavtal ingås också vid engångskrediter som gäller mindre belopp. Många av remissinstanserna ansåg det också viktigt att det snarast görs en utredning om möjligheterna att införa ett positivt kreditregister som skulle göra det lättare för kreditgivarna att få uppgifter om konsumenter som ansöker om kredit.

Ett brett understöd fick också förslaget om att begränsa användningen av sms-tjänster mot extra avgift och sänka maximibeloppen i fråga om de rättegångskostnader som motparten ska ersätta. En del av remissinstanserna befarar dock att det arbete och de kostnader som borgenären har för att uppsätta stämningsansökan inte längre skulle täckas om kostnadsersättningarna sänks.

Regeringspropositionen kommer att överlämnas till riksdagen så snart som möjligt efter riksdagens sommarpaus.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266
specialsakkunnig Sofia Rajamäki, tfn 02951 50554
e-post: [email protected]

Remissammandrag

Information om lagprojektet

Anna-Maja Henriksson