Försöket med medling i vårdnadstvister utvidgas

Justitieministeriet 6.2.2012 12.01
Pressmeddelande -

Erfarenheterna som fåtts av ett nytt slags medling i vårdnadstvister vid fyra tingsrätter har varit så positiva att utvidgandet av försöket håller på att beredas.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson är glad över att försöket har mottagits överraskande väl och att det även i dessa ekonomiskt strama tider kan utvidgas i enlighet med regeringsprogrammets mål.
- Antalet ingångna avtal och förfarandets snabbhet antyder att man genom att använda medling har lyckats förbättra barnens ställning inom rättskipningen och främja förverkligandet av barnens rättigheter i praktiken, konstaterar hon.

Försöket med medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde inleddes vid Esbo, Helsingfors, Uleåborgs och Norra Karelens tingsrätt vid ingången av år 2011.

Medling skiljer sig från en rättegång. Målet med medling är att mellan föräldrarna uppnå en hållbar förlikning som är förenlig med barnets bästa. Medlaren är en domare och han eller hon bistås i uppdraget av en sakkunnig som är antingen en psykolog eller en erfaren socialarbetare. Användningen av en sakkunnig är under försöket avgiftsfri för föräldrarna.

Före slutet av november 2011 hade sammanlagt 234 medlingsärenden inletts vid de tingsrätter som deltar i försöket. Sammanlagt 109 ärenden hade avslutats i och med medlingen, och förlikning hade uppnåtts till alla delar i 63 % av dessa ärenden och delvis i 12 % av ärendena.

Avsikten är att medlingar genomförs utan dröjsmål. Målet är att ingripa i meningsskiljaktigheterna mellan föräldrarna i ett så tidigt skede som möjligt och att samtidigt förkorta behandlingstiderna för vårdnadstvister och därigenom även spara på domstolarnas och socialväsendets resurser. Försöket har visat att medlingsförfarandet är betydligt snabbare än en rättegång. Den genomsnittliga behandlingstiden för de avslutade ärendena har varit 1,5 månader. Till följd av det ökade antalet förlikningar har även antalet utredningar som inhämtats hos socialväsendet minskats. Genom att använda medling är det således möjligt att uppnå inbesparingar både inom rättsväsendet och inom socialväsendet.

Föräldrarna och deras rättsliga biträden har huvudsakligen varit nöjda med medlingen. Samarbetet mellan domarna och sakkunniga har gått smidigt. Det nya arbetssättet har effektiviserat medlingen och parterna har ansett att det är nyttigt att arbeta med en representant för en annan yrkeskår.

Utbildning har ordnats både för domarna och sakkunniga, och styrningsgruppen anser utbildningen vara nödvändig även i fortsättningen.

Under försöket har man iakttagit att förfarandet bör vidareutvecklas.

Ytterligare upplysningar:
Ordförande för styrningsgruppen för försöket,
tingsdomare Anna-Kaisa Aaltonen, Helsingfors tingsrätt, tfn 029 56 44 843, (växel tfn 029 56 44 200), e-post: fö[email protected]
och regeringsrådet Anne Hallavainio, JM, tfn 09 1606 7535
e-post: fö[email protected]

Medborgarna kan kontakta kanslierna i de deltagande tingsrätterna för att få mer information om de praktiska förfarandena.

Anna-Maja Henriksson