Behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten ska preciseras

Justitieministeriet 9.2.2012 7.53
Pressmeddelande -

Det föreslås att bestämmelserna om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff ska förtydligas och preciseras. Propositionen överlämnades till riksdagen vid presidentföredragningen i dag den 9 februari.

Även enligt den gällande lagen ska känsliga uppgifter som samlats in i Brottspåföljdsmyndighetens personregister skyddas på ett behörigt sätt. Vissa preciseringar behöver dock göras i lagen för att göra den praktiska verksamheten smidigare och för att garantera enhetliga verksamhetssätt. Dessutom ska lagen uppdateras så att den motsvarar omorganiseringen av brottspåföljdsområdet.

Utöver det ökade behovet av informationsutbyte mellan myndigheterna beaktas det i propositionen även de ökade kraven på skydd för integriteten. Informationsutbyte mellan myndigheterna sker endast på vissa klart avgränsade, i lagen föreskrivna villkor.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Anne Hartoneva, tfn 09 1606 7578
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson