FI SV

Bekämpningen av organiserad brottslighet ska effektiviseras

Justitieministeriet 21.5.2012 21.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet och inrikesministeriet har inlett beredningen av en omfattande strategi för att bekämpa organiserad brottslighet. För att främja projektet som baserar sig på regeringsprogrammet har en ledningsgrupp tillsatts. Ledningsgruppen ska även koordinera andra projekt som hänför sig till bekämpningen av den organiserade brottsligheten och främja samarbetet mellan myndigheterna.

Enligt regeringsprogrammet ska bekämpningen av den organiserade brottsligheten effektiviseras och behovet av en ny speciallag utredas. Satsningar görs på bekämpningen av IT-relaterad brottslighet, och bekämpningen av grovt våld och gränsöverskridande brottslighet ska effektiviseras. Samarbetet mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet fördjupas, liksom även dessa instansers samarbete med åklagarna.

I projektet ska uppmärksamhet ägnas åt minskningen av möjligheter att begå brott, förebyggandet av brott och ökningen av risken för att åka fast. Målet är att försvaga verksamhetsförutsättningarna för den organiserade brottsligheten i Finland.

Till ledningsgruppen hör representanter även från arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet samt kommunikationsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
ledningsgruppens ordförande, överdirektör Jarmo Littunen, tfn 09 1606 7783(justitieministeriet)
och vice ordförande, avdelningschef Kauko Aaltomaa, tfn 071 878 8550 (inrikesministeriet))

Information om projektet

Anna-Maja Henriksson