FI SV

Justitieförvaltningens ICT-tjänster ska omorganiseras

Justitieministeriet 8.3.2012 10.25
Pressmeddelande -

Beredningsarbetet för att omorganisera den informations- och kommunikationstekniska (ICT) tjänsteproduktionen inom justitieministeriets förvaltningsområde inleds. Avsikten är att från och med ingången av nästa år ska Justitieförvaltningens datateknikcentral fortsättningsvis producera förvaltningsområdets informationstekniska bastjänster, men utvecklingen och produktionen av informationssystemen överförs till Rättsregistercentralen. Båda ämbetsverken ligger i Tavastehus. Genom ändringen strävas det inte efter att uppnå kostnadsbesparingar utan att öka informationsförvaltningsverksamhetens effektivitet. Ändringen påverkar inte heller det totala antalet tjänster. Ändringen syftar till att öka växelverkan mellan utvecklingen av kärnverksamheten och informationsförvaltningen. Målet är också att trygga högklassiga informationstekniska bastjänster inom förvaltningsområdet nu när statsförvaltningen bereder sig på att samordna de branschoberoende uppgifterna vid statens ICT-servicecentraler.

Den nya organisationen och ändringarna som hänför sig till den bereds i samarbete med personalen under våren. För detta ändamål tillsätts en beredningsgrupp med representanter för ledningen och personalen vid de nuvarande ämbetsverken samt ministeriet.

Ytterligare upplysningar: dataadministrationsdirektör Max Hamberg, tfn 040 358 5104

Anna-Maja Henriksson