Justitieministeriet vill införa systematisk kvalitetsmätning för rättshjälpen - Offentlig rättshjälp fick bra betyg av klienterna

Justitieministeriet 30.10.2012 7.55
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att det införs systematisk kvalitetsmätning för offentlig rättshjälp. Arbetsgruppen för försöket med ett kvalitetsmätningssystem för offentlig rättshjälp har blivit klar med sin slutrapport. Under sin mandatperiod testade arbetsgruppen kvalitetsmätningssystemet två gånger för att se hur väl det fungerar. I försöket ingick även en klientenkät som visade att klienterna är nöjda med den offentliga rättshjälpen.

Arbetsgruppen hade till uppgift att testa kvalitetsmätningssystemet och vid behov lägga fram förbättringsförslag. Tyngdpunkten i försöket låg på att testa hur väl mätningsmetoderna fungerar, resultaten av mätningen var inte lika viktiga. I kvalitetsmätningen ingick en klientenkät, biträdets självutvärdering, en intern utvärdering som utfördes av ett erfaret biträde samt en enkät till domstolens ordförande, åklagaren och biträdet.

Klienterna gav den offentliga rättshjälpen högt betyg. I båda klientenkäten var vitsordet i medeltal 4 på en skala från 0 till 5. Den första klientenkäten besvarades av 49 personer och den andra av 61 personer. Biträdena var mer kritiska mot sitt eget arbete och gav verksamheten vitsorden 3,9 och 3,3 (medeltal).

Försöken och enkäterna genomfördes i februari2011 och 2012. I det första försöket deltog 9 rättshjälpsbyråer och 6 privata advokatbyråer i olika delar av landet och i det andra rättshjälpsbyråerna inom Helsingfors och Östra Finlands rättshjälpsdiskrikt (totalt 11) samt advokat- och juristbyråer inom dessa distrikt.

Arbetsgruppen föreslår att kvaliteten på offentlig rättshjälp mäts genom tre metoder: 1) biträdets självutvärdering, 2) en klientenkät samt 3) en enkät till domstolens ordförande, åklagaren och motpartens biträde. Den fjärde metoden som ingick i försöket, dvs. intern utvärdering av ett erfaret biträde, ska enligt förslaget lämnas bort i det här skedet. Arbetsgruppen föreslår dock att när kvalitetsarbetet framskrider kan användning av intern utvärdering som en metod för kvalitetsmätning övervägas på nytt.

Enligt arbetsgruppen bör kvalitetsmätningen genomföras årligen inom två rättshjälpsdistrikt åt gången så att alla rättshjälpsbyråer och advokat- och juristbyråer som tillhandahåller offentlig rättshjälp inom distrikten deltar i mätningen. Arbetsgruppen föreslår ytterligare att det inrättas en särskild kvalitetsarbetsgrupp för offentligt rättshjälp för att samordna kvalitetsarbetet.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, regeringssekreterare Kirta Heine, tfn 02951 50214
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Anna-Maja Henriksson