FI SV

Justitieministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition

Justitieministeriet 17.9.2012 8.30
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår anslag på 869 miljoner euro för justitieministeriets förvaltningsområde för år 2013. När man räknar bort de årligen växlande valutgifterna, är ökningen 36 miljoner euro (cirka 4 %) jämfört med budgeten för år 2012. Av ökningen beror 21 miljoner euro på höjningar till löneanslagen med anledning av tjänstekollektivavtalet och 6 miljoner euro på datasystemprojekten inom rättsväsendet. 4 miljoner euro beror på större utgifter för brottsskadeersättningar och 4 miljoner euro för ökade mervärdesskatteutgifter.

Rättegångstiderna ska förkortas bl.a. genom att förnya föråldrad informationsteknik och effektivisera datatekniska stödtjänster. För åklagarväsendet och domstolarna skapas en datasystemshelhet som stödjer mål- och dokumenthanteringen samt arbetet i övrigt. Systemet planeras i ett nära samarbete med polisens datasystemprojekt, och i planeringen beaktas även samarbetsbehovet med andra myndigheter. För att genomföra projektet föreslås ett anslag på 6,4 miljoner euro för år 2013. Justitieministeriet beräknar att de totala kostnaderna för projektet uppgår till 34,4 miljoner euro mellan åren 2012 och 2016.

I regeringens rambeslut för åren 2013–2016 ingår utgiftsnedskärningar på drygt 14 miljoner euro inom justitieministeriets förvaltningsområde för år 2013. Jämfört med 2012 har nedskärningarna ytterligare ökat med 5 miljoner euro. På grund av dessa anslagsnedskärningar har Brottspåföljdsmyndigheten berett en anpassningsplan, och inom rättsväsendet kartläggs sparåtgärder samtidigt som rättssäkerhetsprogrammet som förutsätts i regeringsprogrammet utarbetas.

Brottspåföljdsmyndighetens anstaltsbestånd och personalantal minskas enligt anpassningsplanen. Fredrikshamns fängelse läggs ner vid ingången av år 2013. Programmet för sanering av fängelserna fortsätts för att cellerna utan toalett kan tas ur bruk. I anslutning till detta föreslås ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner euro för Brottspåföljdsmyndighetens lokalutgifter. Även de sista cellerna utan toalett ska tas ur inkvarteringsbruk inom år 2016.

Tillämpningsområdet för lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång utvidgas från de allmänna domstolarna till att även gälla förvaltningsdomstolarna, specialdomstolarna och besvärsnämnderna inom förvaltningen.

Rättshjälpstjänsterna för personer som söker internationellt skydd, såsom asylsökande, överförs i sin helhet till det offentliga rättshjälpssystemet. För närvarande ordnar även förläggningarna rättslig rådgivning och rättshjälpstjänster till dessa personer. Ett tydligare och enhetligare tillvägagångssätt ska förbättra de sökandes rättssäkerhet. För att genomföra ändringen överförs 2,3 miljoner euro från inrikesministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde.

Besvär som gäller asylansökningar ska handläggas utan dröjsmål. Systemet med medling i vårdnadstvister, med hjälp av en socialarbetare eller psykolog, utvidgas till 11 tingsrätter. Från och med ingången av september 2013 koncentreras industri- och upphovsrättsmål från Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd och Helsingfors tingsrätt till marknadsdomstolen.

För behandlingen av ekonomiska brott som en del av bekämpningen av den grå ekonomin föreslås ett anslag på 5,2 miljoner euro till domstolarna, åklagarna och utsökningsväsendet. Anslaget är 0,6 miljoner euro större än år 2012.

Inom utsökningsväsendet har antalet ärenden ökat, och det håller sig på en hög nivå även nästa år. För utsökningsväsendets verksamhet år 2013 föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljon euro utöver den nivåhöjning på 2 miljoner euro som beviljades i år.

Justitieministeriet inleder verkställandet av nationalspråksstrategin, en systematisk uppföljning av utvecklingen i fråga om demokratin och medborgarsamhället samt beredningen av den demokratipolitiska redogörelsen som lämnas till riksdagen år 2014 genom att göra en demokratibedömning. Därtill har justitieministeriet huvudansvaret för verkställandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för åren 2012–2013 som i våras antogs av regeringen.

Det föreslås att anslaget till Sametinget höjs för att kunna anställa en föredragande som specialiserar sig på miljöfrågor. Enligt den nya gruvlagen måste ett utlåtande begäras av Sametinget i fråga om miljötillstånd inom samernas hembygdsområde.

Ytterligare upplysningar:
ekonomidirektör Harri Mäkinen, tfn 02952 50524
överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138 (frågor som gäller domstolarna)
biträdande avdelningschef Arto Kujala, tfn 02951 50408 (frågor som gäller verkställigheten av straff och åklagarna)
direktör för enheten Johanna Suurpää, tfn 02951 50534 (frågor som gäller mänskliga rättigheter, val, demokrati och språk)
e-post: fö[email protected]