Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång ska utsträckas till förvaltningsdomstolarna

Justitieministeriet 17.9.2012 9.05
Pressmeddelande -

Möjligheten att få gottgörelse för dröjsmål vid rättegång ska utsträckas till att gälla förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen och de andra specialdomstolarna, högsta förvaltningsdomstolen samt sådana besvärsnämnder som behandlar besvärsärenden. För närvarande gäller bestämmelserna om gottgörelse vid dröjsmål vid rättegång enbart tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen. Reformen innebär att en part kan få gottgörelse för en fördröjd rättegång i alla domstolar.

Regeringspropositionen som överlämnades till riksdagen i dag syftar till att förbättra det rättsskydd som tryggas i den europeiska människorättskonventionen samt att främja en snabbare rättegång.

I gottgörelseförfarandet och beloppet av gottgörelsen föreslås inga ändringar. En enskild part har rätt till gottgörelse, om rättegången har fördröjts så att dröjsmålet kränker partens rätt till rättegång inom skälig tid. Gottgörelse ska sökas vid domstolen innan behandlingen av huvudsaken har avslutats. Beloppet av gottgörelsen är i normala fall 1 500 euro för vart och ett år som rättegången har fördröjts av orsaker som domstolen eller myndigheten ansvarar för. Gottgörelsen är högst 10 000 euro.

I ett förvaltningsärende kan fördröjningen ske redan innan rättegången inleds, om ärendet förutsätter att man först begär omprövning hos myndigheten eller söker ändring hos besvärsnämnden. Kravet på gottgörelse kan dock inte framställas i omprövningsskedet utan först vid domstolen. Vid besvärsnämnder som behandlar besvärsärenden ska det vara möjligt att yrka på gottgörelse på samma sätt som vid domstolarna.

Enligt förslaget ska Statskontoret betala gottgörelsen till parten inom en månad från det att avgörandet om gottgörelse har vunnit laga kraft. Statskontoret tar ut kostnaderna för den betalda gottgörelsen av ministeriet i fråga eller av den instans som är ansvarig för dröjsmålet. Gottgörelsen tas ut av ministeriet dock endast om den är minst 3 000 euro.

För närvarande är det justitieministeriet som betalar gottgörelsen till parten. År 2010 dömdes gottgörelse ut i 17 fall och år 2011 i 37 fall.

Dessutom föreslås det att till lagen fogas en bestämmelse om att förvaltningsdomstolen på en parts begäran ska ge denne en uppskattning av ärendets behandlingstid.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson