FI SV

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: De språkliga rättigheterna måste tryggas i praktiken, inte bara i lagtexten

Justitieministeriet 12.4.2012 11.00
Pressmeddelande -

- Trots att till exempel lagen om socialvård och lagen om hälso- och sjukvård innehåller exakta, utmärkta bestämmelser om hur vård ska förmedlas på kundens eller patientens språk, är det inte alltid som bestämmelserna förverkligas i praktiken. När det gäller de språkliga rättigheterna är det dock det konkreta förverkligandet som är avgörande, inte de juridiska normernas utformning, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i Helsingfors vid seminariet Tryggandet av de språkliga rättigheterna i praktiken Finland och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Även Europarådets expertkommitté, som övervakar tillämpningen av den så kallade minoritetsspråksstadgan, har fäst uppmärksamhet vid social- och hälsovårdens och nödcentralers funktion på svenska och samiska.

Denna stadga, dvs. den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, har ratificerats av sammanlagt 25 europeiska länder. Expertkommitténs fjärde rapport om Finland publicerades i mars. I rapporten noterades bland annat att man på grund av bristen på språkkunnig personal inte har kunnat ordna tillräcklig service på eget språk.

Enligt minister Henriksson har Finland redan nu vidtagit flera åtgärder för att förbättra språkskyddet.
- I enlighet med regeringsprogrammet håller man på att utarbeta en långsiktig språkstrategi för att utveckla de två livskraftiga nationalspråken, finska och svenska. Programmet för att stimulera de samiska språken har inletts. Man har också vidtagit åtgärder för att stöda romani och förverkliga teckenspråkigas språkliga rättigheter.

- De språkliga rättigheterna lyfts fram även i den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för åren 2012-2013 som statsrådet nyligen godkände.

Ytterligare upplysningar: specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 040 534 7727

Anna-Maja Henriksson