FI SV

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Viktigt med språkkonsekvensutredning i polisförvaltningsreformen

Justitieministeriet 21.8.2012 13.00
Pressmeddelande -

- Polisförvalningsreformen måste trygga en högklassig polisverksamhet på båda nationalspråken, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson i en första kommentar till reformen.

Inrikesministeriets projektgrupp överlämnade idag sitt förslag om hur polisförvaltningen borde omstruktureras till inrikesminister Päivi Räsänen.

Enligt det nu presenterade förslaget skall antalet polisinrättningar minskas från nuvarande 24 till11. Centralorten för en kommande polisinrättning för hela Österbotten föreslås bli Vasa.

- Valet av Vasa som centralort för de österbottniska landskapen är naturligt då man beaktar området som helhet inklusive språkförhållandena. Det handlar om att skapa lösningar som är hållbara på lång sikt ur såväl funktionellt som språkligt perspektiv, konstaterade Henriksson.

Det idag presenterade förslaget kommer senare detta år att kompletteras med ett förslag om eventuella nedskärningar i polisens servicenät.

- Det är mycket viktigt att man vid genomförandet av reformerna på lokalplanet ser till att de svenskspråkiga polistjänsterna tryggas och att man säkerställer, att polisen har tillräckliga resurser för både brottsbekämpning och brottsutredning i hela landet. En reform som minskar på förvaltningen och byråkratin är välkommen, men den praktiska verksamheten, såsom trafikövervakningen, får inte bli lidande, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Det är fråga om en stor reform av polisförvaltningen inklusive den rörliga polisen och därför är det viktigt att det görs en grundlig språklig konsekvensbedömning av reformen i sin helhet, slår Henriksson fast.

Enligt förslaget skall också polisyrkeshögskolan i Tammerfors genomgå förändringar.
- Med tanke på de tidigare diskussioner vi haft gällande den svenska polisutbildningen är min förhoppning att man inser att det inte finns utrymme för nedskärningar i den svenskspråkiga polisutbildningen, avslutar Henriksson.

För mera information kontakta:
Specialmedarbetare Robin Harms, tel. 02951 50176,
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson