Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Vård och missbrukarrehabilitering som påbörjats i fängelse ska fortsätta utan avbrott efter frigivningen

Justitieministeriet 18.10.2012 6.50
Pressmeddelande -

- Genom att fångarnas hälsovård blir en del av den allmänna hälso- och sjukvården kan hälsovårdstjänsternas kontinuitet och effektivitet förbättras betydligt, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid seminariet som ordnades av delegationen för brottspåföljdsområdet i Helsingfors i dag den 18 oktober.

Både Världshälsoorganisationen WHO och Europarådets kommitté mot tortyr CPT har rekommenderat att fånghälsovården ska skiljas åt från straffsystemet. I Finland skulle detta innebära att dessa hälsovårdstjänster överförs från justitieministeriet till social- och hälsovårdsministeriet. Denna fråga ska utredas också enligt regeringsprogrammet. Justitieministeriet har föreslagit att överföringsprojektet ska tas in även i statens effektivitets- och resultatprogram.

- Det räcker inte att man vårdar fångarnas hälsa enbart under strafftiden. Att fångarnas hälsovård har skiljts åt från de övriga offentliga hälsovårdstjänsterna leder till att påbörjade vårdrelationer bryts och det är svårt att utveckla effektiva vårdkedjor, konstaterade justitieministern.

Henriksson anser det vara särskilt viktigt att skapa vårdkedjor mellan fängelset och sakkunnigorganisationen för missbrukarvård.
- Drogfrihet under fängelsetiden garanterar inte att missbruksproblemet hålls under kontroll också efter frigivningen utan stödåtgärder som vidtas i friheten. Därför är det ytterst viktigt att fången omedelbart efter frigivningen får tillgång till det allmänna service- eller stödsystemet.

Rehabilitering av fångar är en allt större utmaning, eftersom de som hamnar i fängelse mår allt sämre och har det allt sämre ställt. Enligt en undersökning är sjukdomsfrekvensen hos fångar 6 -7 gånger högre än bland den övriga befolkningen. Omkring 80-85 procent av fångarna har missbruksproblem. Ungefär varannan fånge har dubbeldiagnos, vilket betyder att de har både missbruksproblem och någon annan psykiatrisk störning.

- Det kan stå samhället dyrt om psykiska problem, missbruksproblem och andra hälsoproblem inte vårdas. Om man inte lyckas bryta brottsspiralen är det inte bara fråga om pengar utan allas vår säkerhet, påpekade Henriksson.

- När det gäller förebyggande av återfallsbrottslighet är det ytterst viktigt att ta itu med missbruksproblemet. Det är skäl att komma ihåg att över hälften av dem som frigivits inte återvänder till fängelse eller samhällstjänst. Effektiva åtgärder som vidtas under påföljden är därmed av stor betydelse.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, 02951 50176
e-post: fö[email protected]

Föredragen

Delegation för brottspåföljdsområdet

Anna-Maja Henriksson