Övervakningsåtgärder som alternativ till häktning - förslag om möjliggörande av

Justitieministeriet 14.6.2012 10.25
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att samarbete med övervakningsåtgärder som alternativ till häktning ska möjliggöras mellan EU-medlemsstaterna. Samarbetet skulle i praktiken innebära att en person som är misstänkt för ett brott i en annan stat än hemviststaten, skulle kunna återsändas till hemviststaten i väntan på rättegång. Förutsättningen är att den misstänkte åtlyder vissa övervakningsåtgärder som bestämts för honom eller henne. I det finska systemet är alternativet till häktning reseförbud.

Med förslaget skulle rambeslutet om en europeisk övervakningsorder genomföras.

Myndigheterna i den brottmisstänktes hemviststat skulle övervaka den misstänkte under den tid han eller hon väntar på rättegång som ordnas i en annan medlemsstat. Förfarandet skulle förutsätta den misstänktes samtycke. Ifall den misstänkte inte går med på att återvända till staten där rättegången hålls, skulle hemviststaten överlämna honom eller henne för rättegången.

Med reformen strävar man efter att reducera antalet situationer, där medborgare av en annan EU-medlemsstat hamnar i rannsakningsfängelse i Finland endast därför att han eller hon inte har hemvist här. Syftet är att öka likabehandling av EU-medborgare under förundersökningen i brottmål.

Med det föreslagna förfarandet är det möjligt att minska antalet utländska häktade. Det uppskattas ändå att förfarandet skulle tillämpas sällan. Rambeslutets syften kan också främjas genom att snabba upp rättegångar i brottmål.

Verkställigheten av övervakningsorder utgör en del av det rättsliga samarbetet i straffrättsliga ärenden mellan EU:s medlemsstater. För närvarande är den ifrågavarande samarbetsformen inte möjlig mellan EU:s medlemsstater.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Sanna Mikkola, 02951 50178
e-post: fö[email protected]

EU