FI SV

Vittnen som hörs per telefon eller genom videokonferens föreslås få rätt till ersättning

Justitieministeriet 12.4.2012 10.00
Pressmeddelande -

Det föreslås att också ett vittne som hörts vid en rättegång per telefon eller genom videokonferens ska ha rätt till ersättning av statens medel för kostnader för resa och uppehälle samt för ekonomisk förlust. Enligt den gällande lagen betalas ersättning till ett vittne som infinner sig i domstolen.

Enligt lagförslaget som i dag överlämnats till riksdagen ska till ett vittne som hörts per telefon eller genom videokonferens betalas ersättning under samma förutsättningar som till ett vittne som är personligen närvarande vid domstolen.

Lagändringen syftar till att främja en enhetlig behandling av vittnen. Hittills har domstolarna i varierande grad betalat ersättning till vittnen som hörts per telefon.

Hörandet medför ekonomisk förlust för vittnet t.ex. om han eller hon är tvungen att avbryta sitt arbete för tiden för hörandet och arbetsgivaren inte betalar lön för den tid som avbrottet varar. Hörande genom videokonferens medför även resekostnader, eftersom hörandet vanligen ordnas vid närmaste domstol. Ett vittne som reser till domstolen för att höras genom videokonferens ska dessutom ha rätt till dagtraktamente och t.ex. ersättning för barnvårdskostnader på samma sätt som ett vittne som infunnit sig i domstolen.

Det är numera vanligt att vittnen hörs per telefon. Justitieministeriet har också som målatt öka användningen av videokonferensutrustning vid domstolarna. Det är möjligt att uppnå betydande inbesparingar i bevisningskostnaderna genom att använda videokonferensutrustning.

Av statens medel betalades år 2011 totalt ca 2,5 miljoner euro i ersättningar till ca 32 000 vittnen.

Den föreslagna lagändringen har ingen större inverkan på statens nettoutgifter, eftersom svaranden i merparten av fallen döms att ersätta bevisningskostnaderna åt staten. Nettoutgifterna uppskattas öka med ca 40 000 euro om året.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Satu-Maaria Natunen, tfn 09 1606 7568
e-post: [email protected]