Reform av lagstiftningen om våldtäktsbrott bereds

Justitieministeriet 4.5.2012 10.15
Pressmeddelande -

En promemoria om behovet att ändra lagstiftningen om våldtäktsbrott har blivit klar vid justitieministeriet. Enligt förslagen som ingår i promemorian bör fler gärningar som kränker den sexuella självbestämmanderätten än för närvarande bestraffas som våldtäkt. Reformen skulle innebära att straffen skärps.

Promemorian ska sändas till ett stort antal remissinstanser. På basis av remissutfallet fattas beslut om fortsatta åtgärder.

Förslagen som övervägs i den fortsatta beredningen

En gärning som enligt den gällande lagstiftningen bestraffas som tvingande till samlag skulle i fortsättningen ha brottsrubriceringen "våldtäkt". Maximistraffet för gärningen skulle då höjas från tre till fyra år i fängelse.

Också sådana gärningar, där gärningsmannen genom att utnyttja sin ställning förmår någon till samlag, som för närvarande bestraffas som sexuellt utnyttjande, skulle i fortsättningen betraktas som våldtäkt. Straffet för våldtäkt är 1 - 6 år i fängelse medan påföljden för sexuellt utnyttjande är böter eller högst 4 år i fängelse.

Syftet med ändringarna i bestämmelserna om våldtäkt, tvingande till samlag och sexuellt utnyttjande är att betona att samlag utan att offret frivilligt och av sin fria vilja har samtyckt till detta är våldtäkt.

Rekvisitet för grov våldtäkt skulle utvidgas så att gärningen ska anses vara grov också när den riktar sigmot ett barn, dvs. en person som är under 18 år. Straffet för grov våldtäkt är 2 -10 år i fängelse.

Definitionen av begreppet samlag skulle utvidgas så att det även omfattar inträngande med något föremål eller någon annan kroppsdel än penisen i offrets analöppning. Också denna ändring skulle utvidga tillämpningsområdet för både bestämmelserna om våldtäkt och bestämmelserna om grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Samtidigt skulle också alla sexualbrott som riktar sig mot vuxna föreskrivas lyda under allmänt åtal. Enligt den gällande lagstiftningen får åklagaren inte väcka åtal för tvingande till samlag eller tvingande till sexuell handling som riktat sig mot en person som har fyllt 18 år, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal eller ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks. Under allmänt åtal hör inte heller sexuellt utnyttjande av en vuxen person, som är synnerligen beroende av gärningsmannen, som grovt missbrukar beroendeställningen.

Nytt skulle vara även det att målsägandens egen fast vilja inte längre skulle kunna hindra att åtal väcks. Alla sexualbrott som riktar sig mot barn lyder redan nu under allmänt åtal och i dessa brott har målsägandens egen fast vilja ingen betydelse. I promemorian konstateras att som motvikt till dessa ändringar bör uppmärksamhet ägnas åt en offervänlig och offercentrerad straffprocess.

I promemorian bedöms straffen för våldtäktsbrott utifrån Rättspolitiska forskningsinstitutets färska utredning. Justitieministeriet utreder som bäst möjligheten att införa ett straff som är en kombination av villkorligt och ovillkorligt fängelse och i promemorian konstateras att ett sådant straff skulle kunna lämpa sig som påföljd även vid sexualbrott.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 09 1606 7723, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson