Utbyte av straffregisteruppgifter mellan EU-länderna ska effektiviseras

Justitieministeriet 2.2.2012 11.57
Pressmeddelande -

Det föreslås att det stiftas en lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av dessa uppgifter mellan Finland de övriga EU-medlemsstaterna. Genom lagen genomförs rådets rambeslut som gäller detta. Statsrådet fattade beslut om propositionens innehåll i dag och den ska överlämnas till riksdagen vid presidentföredragningen den 9 februari.

Utbyte av straffregisteruppgifter mellan EU-medlemsstaterna är redan nu möjligt. EU-medlemsstaterna överför uppgifter om domar till den medlemsstat där den dömde är medborgare och straffregisteruppgifter lämnas ut på begäran för handläggning av brottmål. Viktigt i reformen är att effektivisera utbytet av uppgifter så att uppgifterna i fortsättningen överförs i elektronisk form. Det europeiska informationssystemet för straffregisteruppgifter (ECRIS) som inrättas för detta ändamål ska enligt planerna tas i bruk i april 2012.

Straffregisteruppgifterna lagras endast i medlemsstaternas egna databaser och medlemsstaterna har inte direkt åtkomst till de andra staternas databaser.

Enligt propositionen är principen också i fortsättningen att var och en medlemsstat ska lagra uppgifter också om sådana domar som meddelats deras medborgare i andra medlemsstater. Då kan staten på ett heltäckande sätt svara på förfrågningar om medborgarnas straffregisteruppgifter. Uppgifter om domar som meddelats finska medborgare i andra medlemsstater ska lagras i ett skilt lagringsregister. Ur lagringsregistret ska enbart de domar som motsvarar sådana straffpåföljder som i Finland skulle antecknas i straffregistret överföras till straffregistret. Det föreslås således inte en ändring av det nationella straffregistersystemet.

Utöver fängelsestraff ska medlemsstaterna lämna ut uppgifter om bötesstraff som dömts ut av en domstol. Förfarandet är nytt i Finland, eftersom man för närvarande inte lämnar ut uppgifter ur bötesregistret till andra medlemsstater.

Nytt är att om en medborgare i en annan medlemsstat begär uppgifter om sitt eget straffregister hos Rättsregistercentralen som är centralmyndigheten i Finland, ska denna begäran förmedlas till den stat där personen i fråga är medborgare. Syftet är särskilt att säkerställa att personer som är dömda för sexualbrott mot barn inte kan hemlighålla en sådan dom och inte heller utöva yrkesverksamhet som innebär tillsyn av barn i en annan medlemsstat.

I lagstiftningen ska dessutom intas mer detaljerade bestämmelser än för närvarande om begränsningar för användning av straffregisteruppgifter och om utplåning av uppgifter i de situationer som avses i rambeslutet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tarja Innanen, tfn 09 1606 7678
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson