Arbetsgrupp föreslår lag om Europeiska åklagarmyndigheten

Justitieministeriet 2.7.2019 13.41
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att det stiftas en lag om Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) som komplement till den EU-förordning genom vilken myndigheten inrättats. Dessutom föreslår arbetsgruppen ändringar bland annat i förundersökningslagen och i lagen om Åklagarmyndigheten.

EPPO kommer som oberoende åklagarmyndighet inom Europeiska unionen att utreda brott som riktar sig till unionens budget och åtala dem som misstänks för brott i nationella domstolar. Myndigheten inrättas i syfte att intensifiera kampen mot exempelvis subventionsbedrägerier och andra brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen.

Innan EPPO inrättades hade unionen ingen för medlemsstaterna förpliktande behörighet att ta del i åtgärder som avser åtal för brott som riktar sig mot EU:s medel. Utredning av och väckande av åtal för sådana brott har hört till medlemsstaternas exklusiva behörighet. 

En rådsförordning om inrättande av EPPO antogs 2017. Den gäller i Finland som sådan. Bestämmelser om myndighetens behörighet finns särskilt i det så kallade direktivet om EU-bedrägerier, vars förpliktelser har genomförts i Finland genom lagar som trädde i kraft den 1 april 2019.

Avsikten är att EPPO inleder sin verksamhet i november 2020. EPPO består av ett centralt åklagarkontor, som har säte i Luxemburg, och av oberoende delegerade åklagare, som är verksamma i medlemsstaterna. Enligt aktuella uppgifter kommer 22 medlemsstater att delta i myndighetens verksamhet under det inledande skedet.

Bestämmelser om nominering av åklagare

I den av arbetsgruppen föreslagna EPPO-lagen ska det ingå bestämmelser om förfarandet för att nominera Finlands nationella kandidater till uppdraget som europeisk åklagare i Luxemburg. I varje medlemsstat nomineras en europeisk åklagare. Lagen ska också innehålla bestämmelser om förfarandet för att nominera delegerade europeiska åklagare som är verksamma i Finland. Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i åklagarens och förundersökningsmyndigheternas behörighetsförhållanden när det gäller ordnande av förundersökning.

Arbetsgruppen föreslår att förutsättningarna för tvångsmedel vid utredning av brott ska klargöras i gränsöverskridande situationer i de fall som avses i förordningen. En förutsättning för att genomföra ett tvångsmedel i Finland är att användningen av tvångsmedlet skulle vara tillåten enligt finsk lag, om brottet hade begåtts i Finland under motsvarande förhållanden. Det föreslås inga bestämmelser om nya slag av tvångsmedel eller ändringar i de nuvarande tvångsmedlens innehåll.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att man i EPPO-lagen bland annat klargör förutsättningarna för begränsning av förundersökningen och för tillämpning av åtalsuppgörelse i de situationer som avses i förordningen. Lagen ska också innehålla bestämmelser om utlämnande av personuppgifter och om rätt för myndigheterna att få information när de utför uppgifter som anges i EPPO-förordningen.

Enligt en uppskattning begås det få brott i Finland som omfattas av EPPO:s behörighet.  Enligt tullens bedömning förekommer det årligen ca 50–100 fall av undvikande eller försök till undvikande av tullavgifter vid import från länder utanför EU:s yttre gränser

Arbetsgruppens betänkande skickas nu ut på remiss. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft när EPPO inleder sin verksamhet.

Ytterligare information: enhetschef Katariina Jahkola, tfn 0295 50246, e-post [email protected]

lagstiftningsrådet Lauri Rautio, tfn 0295 150 380, e-post: [email protected]

Arbetsgruppens betänkande (på finska)