Utbildningen för att öka invandrares valdeltagande blev en succé

Justitieministeriet 24.10.2012 11.00
Pressmeddelande -

Demokratiambassadörsutbildningen som i höst ordnades för invandrare lockade ca 300 deltagare. I en del av utbildningsdagarna ingick en partipanel som också fick en stor publik. I panelen presenterade lokala partier sin verksamhet för invandrarna. Utbildningen ordnades av justitieministeriet och delegationen för etniska relationer (ETNO).

- Den stora succén vittnar om en efterfrågan på denna typ av verksamhet bland invandrare. Tack vare de positiva erfarenheterna som projektet gav kommer justitieministeriet att fortsätta samarbetet med invandrarorganisationer för att främja ett ökat deltagande. Jag hoppas också att de som ger integrationsutbildning tar upp frågan om invandrares deltagande samt diskuterar teman såsom val, partier och omröstning i undervisningen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Demokratiambassadören berättar om deltagande i sina samfund

Den riksomfattande utbildningen för demokratiambassadörerna avslutades i början av oktober. Under en period på två månader ordnades utbildningsevenemang på sex orter: Helsingfors, Lahtis, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg. Därtill har justitieministeriet och inrikesministeriet utbildat 41 demokratiambassadörer i huvudstadsregionen inom projektet iCount som EU finansierar.

Demokratiambassadörsprojektet har varit ett nytt sätt för förvaltningen att samarbeta med organisationer för att öka valdeltagande. Idén är att demokratiambassadörerna sprider information om val inom sina egna organisationer och nätverk. Avsikten är att via dessa ambassadörer som företräder olika nationaliteter nå olika befolkningsgrupper och sprida information om möjligheterna att delta. Hittills har invandrares valdeltagande varit relativt lågt. Vid det föregående kommunalvalet röstade omkring en femtedel av de utländska medborgare som var röstberättigade vid valet.

Utbildningen innehöll information om de grundläggande rättigheterna i Finland, möjligheterna och redskapen att delta i samhället, närdemokratin och det kommunala beslutsfattandet samt kommunalvalet 2012. Efter valet ska det samlas information och erfarenheter från ambassadörerna om hur väl projektet lyckades. Därtill ska det distribueras en undervisningsfilm med videoklipp från utbildningsdagarna.

Information om val sprids även med hjälp av filmer

Information om kommunalval finns på ett tjugotal språk på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi. Det finns även engelskspråkiga filmer om röstning på klarspråk. De textade filmerna handlar om hur man röstar. Även de finska och svenska filmer som tidigare har producerats på klarspråk har blivit textade. Filmerna på klarspråk finns på webbplatsen Vaalit.fi.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348
e-post: fö[email protected]

Webbplatsen Vaalit.fi

Demokratiambassadörsprojektet

Valfilmer på klarspråk på YouTube

Heidi Hautala