Ny adoptionslag träder i kraft i början av juli

Justitieministeriet 19.1.2012 12.43
Pressmeddelande -

I framtiden kommer det att krävas tillstånd till adoption av barn också när det är fråga om adoption inom landet. Hittills har tillstånd av adoptionsnämnden krävts bara vid internationell adoption. Ändringen ingår i den nya adoptionslagen, som träder i kraft i början av juli.

Ett centralt syfte med lagen är att sätta barnet i främsta rummet och främja barnets bästa vid adoption. Genom ett utvidgat tillståndsförfarande vill man garantera att sökandenas lämplighet som adoptivföräldrar bedöms i ett så tidigt skede som möjligt.

Tillstånd behövs inte om sökanden vill adoptera sin makes barn eller ett barn som annars varaktigt har vårdats och uppfostrats av sökanden, t.ex. ett fosterbarn.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredagen den 20 januari och att lagen träder i kraft den 1 juli 2012.

Såsom hittills ska den som vill adoptera ett barn från utlandet utöver adoptionstillstånd också få internationell adoptionstjänst av ett adoptionstjänstorgan som har beviljats tillstånd för denna verksamhet.

I undantagsfall kan barn dock adopteras från utlandet utan ett adoptionstjänstorgans medverkan. Också för dessa s.k. enskilda adoptioner kommer det i fortsättningen att krävas tillstånd av adoptionsnämnden. Tillstånd till enskild adoption kan närmast beviljas när det barn som ska adopteras är nära släkt med sökanden. Syftet med ändringen är att motverka de risker som hänger samman med enskilda adoptioner, såsom barnhandel.

S.k. öppen adoption blir möjlig

Den nya lagen innehåller bestämmelser också om s.k. öppen adoption. Tingsrätten kan fastställa att ett adoptivbarn har rätt att hålla kontakt med en tidigare förälder efter adoptionen. En förutsättning är att den tidigare föräldern och adoptivföräldrarna har kommit överens om kontakt och att det inte finns anledning att anta att det skulle strida mot barnets bästa att kontakt upprätthålls.

I praktiken kan adoptivbarnets rätt att hålla kontakt fastställas t.ex. om fosterföräldrar adopterar ett barn som varit i deras vård och barnet har hållit kontakt med sina biologiska föräldrar. Genom adoptionen blir fosterföräldrarna då barnets juridiska föräldrar, men barnet kan hålla kontakt med sina biologiska föräldrar på samma sätt som tidigare.

Ändringar också i förutsättningarna för adoption

Förutsättningarna för adoption preciseras genom bestämmelser om den minsta och största åldersskillnaden mellan barnet och adoptionssökanden, om den som adopteras är minderårig. Åldersskillnaden ska vara minst 18 år och får vara högst 45 år. Adoptionssökanden får inte heller vara äldre än 50 år. Den lägsta åldern för att få adoptera är 25 år såsom för närvarande.

Ålderskraven anses behövliga för att säkerställa att adoptivföräldrarna kan ge barnet tillräcklig omsorg och vård tills det blir självständigt. Åldersgränserna tillämpas inte t.ex. vid familjeintern adoption. Det är möjligt att avvika från dem också annars, om det med tanke på barnets bästa finns vägande skäl för det.

Också enligt den nya adoptionslagen är det endast makar som kan adoptera gemensamt.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuomo Antila, tfn 09 1606 7719
e-post: fö[email protected]

Adoptionslagen (pdf) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Anna-Maja Henriksson