Privat parkeringsövervakning föreslås bli tillståndspliktig verksamhet som biträder myndigheter

Justitieministeriet 6.9.2012 10.00
Pressmeddelande -

Det föreslås att privat parkeringsövervakning ska begränsas så att de privata företagen biträder myndigheter och verksamheten blir tillståndspliktig. Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om biträdande vid parkeringsövervakning.

Den kommunala parkeringsövervakaren eller polismyndigheten får enligt förslaget anlita företag eller personer som har tillstånd för parkeringsövervakning som hjälp vid parkeringsövervakningen på privata områden. Kravet för biträdande är också samtycke av den som äger eller innehar området i fråga. I praktiken skulle initiativet till att anlita ett biträde oftast komma från områdets ägare eller innehavare, t.ex. fastighetsaktiebolaget.

Övervakningsbiträden som är anställda av tillståndsinnehavaren ska påvisa misstänkta felparkeringar t.ex. genom fotografering. Därefter ska innehavaren av tillstånd för parkeringsövervakning lämna in ett förslag till bestämmande av påföljd till kommunen eller polisen. Myndigheten ska besluta om påförande av felparkeringsavgift, skriftlig anmärkning eller åtgärdseftergift.

Bestämmande av påföljd betraktas som sådan betydande utövning av offentlig makt som avses i grundlagen och som inte kan ges privata aktörer. Syftet med lagförslagen är att skapa klarhet i rättsläget i fråga om parkeringsövervakning.

Felparkeringsavgifterna ska tillfalla staten eller kommunen. Överenskommelser om ersättning som eventuellt ska betalas till den som biträder vid parkeringsövervakningen kan träffas mellan biträdet och kommunen eller polisen. Därtill kan ägaren eller innehavaren av det privata området betala ersättning till biträdet.

Enligt förslaget beviljar regionförvaltningsverket tillstånd för parkeringsövervakning till den som uppfyller lagens krav. Den kommunala parkeringsövervakaren eller polismyndigheten ska övervaka att kraven på övervakningsbiträden uppfylls.

Det föreslås också att förvaltningsdomstolens beslut om felparkeringsavgift, klampning eller återbetalning av avgift inte längre får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ändringarna avses träda i kraft i mars 2013.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn 02951 50282
e-post: fö[email protected]

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi


Anna-Maja Henriksson