Justitieministeriets åtgärder i anslutning till asylärenden

Inom justitieministeriets förvaltningsområde behandlas asylärenden särskilt vid förvaltningsdomstolarna och inom rättshjälpsverksamheten.

Ett asylbeslut vinner laga kraft först efter att eventuella besvär har avgjorts. Migrationsverkets asylbeslut får överklagas hos förvaltningsdomstolen. Dessa ärenden behandlas vid Helsingfors, Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstolar. Domstolen bestäms enligt inom vilket av Migrationsverkets asylenhets områden beslutet som överklagas har fattats. Efter förvaltningsdomstolen kan beslutet överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

Till följd av ökningen i antalet asylsökande har även antalet besvär som anförs hos förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen ökat betydligt.

Justitieministeriet har under år 2016 vidtagit flera olika åtgärder för att effektivera handläggningen av besvär, trygga tillgången till tillräcklig rättshjälp och göra förfarandena smidigare.

Åtgärder för att trygga tillräckliga resurser

 • Det ska ses till att förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen har tillräckliga resurser.
 • Tillgången till tillräcklig rättshjälp ska tryggas.
 • Dessa behov har beaktats i budgetpropositionerna för åren 2016-2019.

Viktiga lagstiftningsåtgärder

 • Högsta förvaltningsdomstolens sammansättning vid avgörande av besvärstillståndsärenden som gäller asyl minskas från tre till två domare ((trädde i kraft 1.1.2016)
 • Ändringar i utlänningslagen och vissa andra lagar (trädde i kraft 1.9.2016)
  • förvaltningsdomstolarnas sammansättning vid avgörande av asylärenden minskas från tre till två domare
  • asylärendena klassificeras som brådskande ärenden
  • besvärstiderna förkortas
  • grunderna för beviljande av besvärstillstånd ses över
  • förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen ska ges rätt att använda utlänningsregistret
  • förutsättningarna för att få rättshjälp samt bestämmelserna om biträdenas kompetens och löner perciseras
 • Handläggningen av asylärenden decentraliseras till tre andra förvaltningsdomstolar utöver Helsingfors förvaltningsdomstol (trädde i kraft 1.2.2017)

Andra åtgärder för att effektivisera verksamheten

 • Utbildningen för och rekryteringen av domare och rättsbiträden ska ökas
 • Arbetsmetoderna vid domstolarna och inom rättshjälpen ska utvecklas
 • Myndighetssamarbetet mellan Migrationsverket, polisen och domstolarna ska förbättras
 • Det lokala samarbetet i fråga om brottsförebyggande ska intensifieras


Ytterligare upplysningar

regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200 (rättshjälp),
specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 02951 50228 (lagstiftningsåtgärder),
ekonomidirektör Tapio Laamanen, tfn 02951 50290 (resurser)