Ur justitieministeriets synvinkel betyder avreglering smidigare författningar

Justitieministeriets särskilda uppgift är att utveckla lagberedningen i hela statsrådet. Syftet är att förbättra författningsberedningen och därigenom kvaliteten på författningarna. God lagstiftning är konsekvent, förståelig och inriktad på rätt sätt. Tydlig och aktuell lagstiftning minskar kostnaderna för företag och medborgare, byråkratin i statens och kommunernas förvaltning samt anhopningen av ärendena i domstolarna.

Därför anser justitieministeriet att det är viktigt att avveckla normer som orsakar onödig administrativ börda och att göra lagstiftningen smidigare.

I stället för avreglering talar justitieministeriet hellre om smidigare författningar. Reglering ska alltid ha någon effekt, och därför är det viktigt att möjligheterna att göra lagstiftningen smidigare bedöms utifrån dess effekter. Också avreglering och smidigare författningar förutsätter lagberedning och iakttagande av god lagberedningspraxis. 

Ytterligare upplysningar:
Ledningens expert Maija Säkäjärvi, tfn 02951 50124
Specialplanerare Hanna-Leena Iso-Ketola, tfn 02951 50506

 

Exempel på aktuella projekt vid justitieministeriet

Behandlingen av inlösningsärenden

Reform av inlösningslagstiftningen

Avsikten är att modernisera inlösningslagen, påskynda behandlingen av inlösningsärenden och garantera att markägarna behandlas lika. Arbetsgruppen ska bedöma om det finns behov att uppdatera bestämmelserna om ersättningsgrunder och ersättningsförfarandet.

Pressmeddelande 21.2.2018: Arbetsgrupp ska bereda en reform av inlösningslagstiftningen

Offentliga kungörelser

Reform av lagstiftningen om offentliga kungörelser

Regleringen som gäller offentliga kungörelser och offentliga delgivningar ska moderniseras för att digitalisera offentliga tjänster, förenkla kungörelseförfarandet och förbättra medborgarnas rätt till information samt skapa ett mer effektivt förfarande för kungörelser och offentliga delgivningar.

Pressmeddelande 22.11.2018 Offentliga delgivningar och offentliga kungörelser ska i första hand publiceras på myndigheternas webbplatser

Regeringspropositioner

Reformen av anvisningarna för utarbetande av regeringspropositioner

Arbetsgruppen ska bland annat bedöma om man kunde ändra på regeringspropositionernas struktur så att den information som behövs i riksdagsbehandlingen presenteras på ett mer tydligt, överskådligt och sammanfattat sätt än för närvarande. Arbetsgruppen ska också utreda möjligheterna att utnyttja ny informationsteknik i denna verksamhet.

Vårdnad av barn och umgängesrätt

Översyn av lagstiftningen som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt

Avsikten är t.ex. att stärka barns rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller dem själva och uppdatera lagen så att den motsvarar förändringarna i samhället, såsom den allt större mångfalden av familjer. Målet är också att påskynda rättegångar och förenkla förfarandet i ostridiga ärenden. En revidering av lagen ingår i regeringsprogrammet.

Pressmeddelande 7.2.2019: Ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt från början av december

Namnlag

Reform av namnlagstfitningen

Namnlagstiftningen förnyas i sin helhet från och med ingången av 2019. Genom den nya lagen om för- och efternamn ändras namnlagstiftningen så att den motsvarar de förändringar som skett i samhället. Den nya lagen ger större valfrihet när det gäller namn. De bestämmelser som grundar sig på det finländska namnskicket luckras upp bland annat genom att tillåta efternamnskombinationer. Överlappande myndighetsfunktioner som gäller namnärenden gallras bort och behandlingstiderna för namnansökningar förkortas. Det skapas elektroniska tjänster för namnanmälan och ändring av namn.

Pressmeddelande 19.12.2017: Ny lag om för- och efternamn träder i kraft 2019

Bolag

Utvecklingsbehoven i aktiebolagslagen

Bolagslagstiftningen ska göras smidigare bland annat genom att förbättra börbolags och andra företags möjligheter att utnyttja digitalisering vid bolagsstämmor, administration, ekonimisk rapportering, öppenhet och registrering.

Pressmeddelande 18.5.2016: Bedömningspromemoria om ändringsbehoven i aktiebolagslagen på remiss

Pressmeddelande 7.2.2019 Minimikapitalkravet för privata aktiebolag slopas

Rivning för tillbyggnad i bostadsaktiobolag

Rivning för tillbyggnad betyder att man för att förtäta samhällsstrukturen inom tillväxtområden river ner gamla byggnader och i stället bygger fler nya bostäder. Projektet är en viktig del av genomförandet av en bättre bostads- och byggnadspolitik. Enligt den gällande lagen kräver rivning för tillbyggnad ett enhälligt beslut, det vill säga att alla aktieägare ger sitt samtycke till det. Syftet med reformen är att underlätta beslutsfattandet i bostadsaktiebolag så att beslut om rivning kan fattas enklare än i nuläget.

Pressmeddelande 7.2.2019 Rivning för nybygge blir lättare från ingången av mars

Konkurs

Översyn av konkurslagen

Reformen av konkurslagen grundar sig på EU:s reviderade insolvensförordning och ändringarna som förordningen förutsätter har redan införlivats i lagstiftningen (pressmeddelandet 2017).  En arbetsgrupp som bedömde hur bra konkurslagen fungerar och övervägar olika möjligheter att förenkla konkursförfarandet blev klar med sitt förslag under våren 2018.  

Pressmeddelande 8.11.2018: Konkursförfarandet ska effektiveras och miljöansvaren vid konkurs förtydligas

Pressmeddelande 19.6.2018: Konkurs- och företagssaneringsuppgifter ska bli kostnadsfritt tillgängliga på webben

Utsökning

Undanröjning av utsökningsrelaterade flitfällor

Genom revideringar i utsökningslagstiftningen undanröjdes arbetslöshetsfällorna i samband med utsökning och underlättades på så vis sysselsättningen.

Pressmeddelande 26.1.2018: Minister Häkkänen: Utsökningsreformen stöder sysselsättning och företagande

Domstolar

Rättegången i förvaltningsärenden

Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden skulle ersätta den nuvarande förvaltningsprocesslagen. De centrala principerna för förvaltningsprocessen ska inte ändras, men i den nya lagen ska ingå noggrannare och mer informativa bestämmelser om rättegången i förvaltningsärenden. Syftet med lagen är bland annat att göra processen klarare för förvaltningsdomstolarnas klienter.

Pressmeddelande 5.4.2018: Förfarandet vid rättegång i förvaltningsärenden ska preciseras

Dataskydd

Översyn av den nationella lagstiftningen om skydd av personuppgifter

En ny allmän lag om skydd för personuppgifter, en dataskyddslag, skall precisera och komplettera den allmänna EU-dataskyddsförordningen som tillämpas den 25 maj 2018. EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas behandling av personuppgifter och innehåller bestämmelser om de registrerades rättigheter samt registeransvarigas och registerförarnas skyldigheter. I den nya dataskyddslagen ska finnas bestämmelser om en nationell tillsynsmyndighet, rättsskydd samt behandlingen av personuppgifter i särskilda situationer.

Pressmeddelande 5.12.2018: Den nya dataskyddslagen träder i kraft vid ingången av 2019