Barns och ungas röst i Europa

Syftet med projektet Barns och ungas röst i Europa är att stödja barns och ungas deltagande i beslutsfattandet på nationell nivå. Det tvååriga projektet siktar på att utveckla metoder, samla god praxis, producera utbildningsmaterial samt tillhandahålla myndigheter utbildning om barns deltagande och delaktighet.

Projektet är en del av CP4Europe-projektet, som samordnas och medfinansieras av Europarådet och som har beviljats finansiering ur Europeiska unionens program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap. I det gemensamma europeiska projektet deltar utöver Europarådet och Finland även Tjeckien, Slovenien, Portugal och Island.

Medfinansierad av Europeiska unionen. Medfinansierad och genomförd av Europarådet.

 

Kontakt

Liisa Männistö, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  barns och ungas delaktighet  medborgarsamhälle  KANE  0295150231  


Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  0295150348  

Samarbetspartner

Projektet genomförs i samarbete med barnombudsmannens byrå och som ett led i verkställigheten av den nationella barnstrategin tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och statsrådets kansli.

Barnstrategins webbplats
Barnombudsmannens webbplats