Barns släktnamn genom födsel

Barns släktnamn när föräldrarna har ett gemensamt släktnamn

Om föräldrarna har ett gemensamt släktnamn när ett barn föds, får barnet alltid föräldrarnas gemensamma släktnamn. Om den ena av föräldrarna personligen använder sitt tidigare släktnamn framför det gemensamma släktnamnet, kan barnet inte få också det tidigare släktnamnet.

Barns släktnamn när föräldrarna har olika släktnamn

Om föräldrar, som är gifta med varandra, inte har ett gemensamt släktnamn när barnet föds, har de rätt att välja vilkendera förälderns släktnamn barnet får.

Om barnet föds utanför ett äktenskap och faderskapet har fastställts får barnets föräldrar välja barnets släktnamn (se nedan: "Barnet får moderns släktnamn" och "Ändring av barns släktnamn till faderns släktnamn").

Vilket släktnamn kan föräldrarna välja till barnets släktnamn?

Till barnets släktnamn kan väljas det släktnamn som den ena av föräldrarna har när barnet anmäls till befolkningsdatasystemet.

Begränsning av rätten att välja släktnamn

Föräldrarna har likväl inte rätt att välja barnets släktnamn, om de har vårdnaden om ett gemensamt minderårigt barn, utan det yngre syskonet får samma släktnamn som det äldre syskonet redan har. Om föräldrarna har ett gemensamt släktnamn får ett barn som föds senare dock föräldrarnas släktnamn.

När och hur ska barnets namn väljas?

Barnets släktnamn ska inom två månader efter födseln anmälas till magistraten eller den församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet där barnet är medlem.

Barnets släktnamn när föräldrarna inte gör en anmälan om barnets släktnamn

Om barnets föräldrar inte gör en anmälan om barnets släktnamn, får barnet det släktnamn som modern har när barnet anmäls till befolkningsdatasystemet.

Barnet får moderns släktnamn

Barnet får moderns släktnamn också om faderskapet inte har fastställts när barnet anmäls för registrering i befolkningsdatasystemet. Efter det att faderskapet har fastställts kan barnets släktnamn ändras till faderns släktnamn (se nedan: "Ändring av barns släktnamn till faderns släktnamn").

Vem beslutar om barnets släktnamn?

Barnets vårdnadshavare beslutar om barnets släktnamn. Om föräldrarna gemensamt är vårdnadshavare för barnet beslutar de tillsammans om barnets släktnamn. Om föräldrarna inte gemensamt är vårdnadshavare för barnet, har barnets vårdnadshavare rätt att besluta vilkendera förälderns släktnamn barnet ska få.

Exempel

Exempel 1. Maria Holm och Johan Salin-Holm, som är gift med varandra, får ett barn. Barnets släktnamn är Holm.

Exempel 2. Lisa Lönnberg, f. Lindgren, och Nils Nyholm, som är gifta med varandra, får sitt första gemensamma barn. Till barnets släktnamn kan de välja antingen faderns släktnamn Nyholm eller moderns släktnamn Lönnberg, dvs. det namn som modern har fått genom ett tidigare äktenskap. Föräldrarna väljer släktnamnet Nyholm till barnets släktnamn.

Exempel 3. Lisa Lönnberg och Nils Nyholm, som är gifta med varandra, får sitt andra gemensamma barn. Barnets släktnamn är Nyholm i och med att dess föräldrars första gemensamma barn har fått släktnamnet Nyholm och de gemensamt är vårdnadshavare för detta barn.

Exempel 4. Lena Dahl och Nils Byman är sambor och de får ett gemensamt barn. Nils erkänner faderskapet och magistraten fastställer faderskapet. Barnet kan få sin mors släktnamn Dahl eller sin fars släktnamn Byman. Lena och Nils, som båda är vårdnadshavare för sitt barn, väljer moderns släktnamn Dahl till barnets släktnamn.