Centrala mål och uppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde under åren 2016-2019

Resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde förnyas. Enligt statsrådets gemensamma riktlinjer strävas det efter en mer strategisk, lättare, förvaltningsöverskridande och enhetligare resultatstyrning.

Ett centralt mål är att samordna verksamheten och ekonomin på ett mer långsiktigt sätt. Till följd av reformen har det övergåtts till en fyraårig resultatavtalsmodell, och därtill har man tagit i bruk en strategikarta som beskriver resultatmålen för förvaltningsområdets ämbetsverk på ett enhetligt sätt. Den nya resultatstyrningsmodellen används för första gången under planeringsperioden 2016-2019. I resultatstyrningen har man tydligare än förut beaktat regeringsprogrammet och regeringens verksamhetsplan så att regeringens mål iakttas på alla verksamhetsnivåer, dock med beaktande av domstolarnas oberoende. Den strategiska planeringen baserar sig på organisationernas lagstadgade uppgifter.

I strategikartan för justitieministeriets förvaltningsområde ingår förvaltningsområdets vision för år 2025 samt förvaltningsområdets samhälleliga effektmål, resultatmål för verksamheten, mål som gäller personalen och ekonomin för åren 2016-2020 och de viktigaste åtgärderna för att uppnå dessa mål och förverkliga visionen.

Verksamhets- och ekonomiplan för justitieministeriets förvaltningsområde 2016–2019 (på finska)

Reformprogram för rättsvården för åren 2013–2025 (på finska)