Coronavirusberedskapen inom justitieministeriets förvaltningsområde

För att minska spridningen av coronaviruset följer justitieministeriet och ämbetsverken inom förvaltningsområdet coronavirusläget och anvisningarna. 

När man sköter sina ärenden med justitieförvaltningens ämbetsverk ska man i första hand använda elektroniska tjänster, telefon och e-post. Ämbetsverken inom förvaltningsområdet informerar om sådant som gäller det egna ansvarsområdet och om beredskapen inom den egna sektorn.

Domstolarna kan bli tvungna att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden eller att inhibera planerade sammanträden. Den förändrade situationen kommer att förlänga behandlingstiderna i de flesta ärenden.

Domstolarna informerar om sina ändringar på sina egna webbsidor. Informationen om eventuella inhiberade och ändrade sammanträden skickas till de berörda parterna personligen.

Om man inte kan närvara vid en rättegång på grund av sjukdom, ska man via telefon eller e-post omedelbart kontakta den kontaktperson som anges i kallelsen. 

Utsökningsverket betjänar kunder normalt trots coronavirusläget. Via utsökningens e-tjänster kan man sköta de flesta utsökningsärenden. Se information på utsökningsväsendets webbplats.

Trots coronaviruset betjänar rättshjälps- och intressebevakningsbyråerna vardagar kl. 8.00–16.15. På byråernas egna servicesidor meddelas om eventuella undantag. Kontakten med byrån sker i första hand via internet eller telefon. Rådgivningen fås på svenska också via rättshjälpens chat och ekonomi- och skuldrådgivnings chat fredagar kl. 10–12. I första hand sköts de mest nödvändiga och brådskande ärendena.

Rättshjälpsbyråerna erbjuder offentliga rättshjälps- samt ekonomi- och skuldrådgivningstjänster. Rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter

Intressebevakningsbyråerna erbjuder tjänster för allmän intressebevakning. Intressebevakningsbyråernas kontaktuppgifter 

Pressmeddelanden om coronaviruset inom rättsväsendet på webbplatsen oikeus.fi

Frågor och svar om coronavirus   

Information och råd om coronaviruset ges på statsrådets webbsidor 

Information om coronaviruset ges också på webbplatsen av Institutet för hälsa och välfärd (THL)