Datasekretessnämnden

Datasekretessnämnden var en oberoende myndighet vid justitieministeriet. Enligt den upphävda personuppgiftslagen (523/1999) hade nämnden till uppgift att behandla sådana frågor i anslutning till behandlingen av personuppgifter som med avseende på lagens tillämpningsområde var principiellt viktiga. Nämnden utövade också beslutanderätt i datasekretessfrågor i enlighet med vad som närmare bestämdes i personuppgiftslagen. Datasekretessnämnden behandlade dessutom ansökan om tillstånd för behandling av personuppgifter och kunde på ansökan av dataombudsmannen utfärda föreskrifter om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftslagen upphävdes genom dataskyddslagen (1050/2018) som trädde i kraft den 1 januari 2019. Genom den nya lagstiftningen har uppgifterna som grundar sig på dataskyddslagstiftningen centraliserats till dataombudsmannens byrå och därmed upphörde också datasekretessnämndens uppgifter. Också giltigheten för de tillstånd som datasekretessnämnden beviljat har upphört med stöd av den nya dataskyddslagen.

Personuppgiftslagen och inrättandet av datasekretessnämnden baserade sig på dataskyddsdirektivet (95/46/EY). EU:s nya dataskyddsförordning (2016/679) och dataskyddslagen som kompletterar den bygger på samma principer som det tidigare dataskyddsdirektivet. Datasekretessnämndens beslut har publicerats i Finlex.

Närmare information om behandlingen av personuppgifter och den förnyade dataskyddslagstiftningen ges av dataombudsmannen.

Kontaktinformation

Datasekretessnämnden / Justitieministeriet

PB 25
00023 Statsrådet

E-post: tietosuojaltk.om(at)om.fi (ersätt (at) med @)

Datasekretessnämndens sekreterare, juris magister Tanja Jaatinen, tfn +358 2951 500560

Vi ber er i första hand kontakta nämnden per e-post till den ovannämnda adressen.