Datasekretessnämnden

Datasekretessnämnden är en oberoende myndighet vid justitieministeriet. Den tillsätts av statsrådet. för tre år åt gången. Datasekretessnämnden är det viktigaste organet med beslutanderätt i personuppgiftsärenden.

Datasekretessnämnden

Beviljar tillstånd för behandling av personuppgifter
Utfärdar på ansökan av dataombudsmannen föreskrifter som är bindande för den registeransvarige
Behandlar frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och som med avseende på lagens tillämpningsområde är principiellt viktiga
Följer behovet av att utveckla lagstiftningen som gäller behandlingen av personuppgifter och tar nödvändiga initiativ

Kontaktinformation

Datasekretessnämnden / Justitieministeriet

PB 25
00023 Statsrådet

E-post: tietosuojaltk.om(at)om.fi (ersätt (at) med @)

Datasekretessnämndens sekreterare, juris magister Tanja Jaatinen, tfn +358 2951 500560

Vi ber er i första hand kontakta nämnden per e-post till den ovannämnda adressen.