Etiska principer för vår verksamhet


Vi följer principerna för trygga utrymmen vid alla evenemang och höranden inom ramen för projektet. De ministerier och andra organisationer som deltar i projektet har förbundit sig att iaktta praxis som säkerställer trygga evenemang och höranden för barnen.

Principerna för trygga utrymmen i korthet


•    Öppenhet. Vi agerar öppet och dryftar frågor tillsammans.
•    Respekt. Vi respekterar varandra. Vi låter andra föra fram sina tankar utan att mobba eller se ned på dem.
•    Jämlikhet. Vi behandlar alla lika utan att diskriminera någon.
•    Uppmuntran. Vi lyssnar på och uppmuntrar varandra.
•    Avspändhet. Det är tillåtet att göra misstag och ställa frågor, det finns inga svar som är rätt eller fel.
•    Begriplighet. Vi kommunicerar på ett begripligt sätt. I synnerhet vuxna ska fästa avseende vid hur de talar. Fråga om du inte förstår!
•    Frivillighet. Det är frivilligt att delta. Du måste inte svara om du inte vill, och det är alltid tillåtet att lämna utrymmet om det känns så.
•    Omsorg. Om du lägger märke till trakasserier eller annat osakligt bemötande, var inte en passiv åskådare utan ingrip i situationen.