EU:s civilrättsliga nätverk

EU:s civilrättsliga nätverk och Finlands nationella nätverk för gränsöverskridande privaträttsliga frågor

Finlands nationella nätverk för gränsöverskridande privaträttsliga frågor stöder europeiska rättsliga nätverkets (EJN) uppgifter och mål i Finland. Nätverket inledde sin verksamhet 2016. Det nationella nätverket i Finland har till uppgift att informera om EU:s privaträtt, samla information och utbyta erfarenheter mellan aktörer inom det rättsliga området genom nätverksarbete.

Medlemskap och verksamhet

Det nationella nätverket består av ledamöter som utnämnts av tingsrätterna (en ordinarie medlem och en ersättare per hovrätts domkrets), hovrätterna, högsta domstolen, Domstolsverket och Utsökningsverket, rättshjälpsbyråerna, Finlands Advokatförbund och justitieministeriet. Justitieministeriet samordnar det nationella nätverkets verksamhet. Justitieministeriets tjänstemän som ansvarar för nätverkets verksamhet är också kontaktpunkter för europeiska rättsliga nätverket i Finland.

Medlemmarna ska bland annat göra europeiska rättsliga nätverket känt i Finland och informera om EU:s lagstiftning på privaträttens område, dess ändringar och de verktyg som utarbetats till stöd för tillämpningen. Medlemmarna ska också bistå och ge råd till sina kolleger i gränsöverskridande pri-vaträttsliga frågor. Det nationella nätverket samlas två gånger om året, på våren och hösten. 

Kontakt

[email protected] 
 

Kontaktinformation

Maija Leppä, regeringsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp 0295150301  

Tanja Niemi, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp EU:s civilrättsliga nätverk  internationella underhållsbidragsärenden  0295150464