Exempel på projekt från den senaste programperioden

CERV-programmet är en kombination av två tidigare finansieringsprogram: Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) och Medborgarnas EU.

Finlands kontaktpunkt för Medborgarnas EU under programperioden 2014−2020 var Utbildningsstyrelsen. I Utbildningsstyrelsens publikation ”Ett Europa för medborgarna!” presenteras de projekt inom programmet Medborgarnas EU som hade en finländsk samordnare eller partner under åren 2014−2020.

På den här sidan presenteras de projekt inom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) som fick finansiering under programperioden 2014−2020. 

Intersect Voices – främjande av romska kvinnors jämställdhet

Projektet Intersect Voices, som samordnades av Diakonissanstalten, genomfördes 1.5.2020–30.4.2022. Dess mål var att förstå den intersektionella diskrimineringens särskilda karaktär genom att utreda romska kvinnors erfarenheter av diskriminering och att aktivera och stödja olika aktörer i bekämpningen av multipel diskriminering på lokal, nationell och EU-nivå.

Projektet genomfördes av fyra europeiska partnerorganisationer. Diakonissanstaltens projektpartners var de romska organisationerna Asociata E-Romnja och Asociatia Centrul pentru Legislatie Nonprofit samt italienska Romni Onlus. Diakonissanstaltens andel av stödet från REC-programmet var cirka 84 000 euro, och den totala budgeten för Diakonissanstaltens andel var cirka 105 000 euro.

Inom projektet ökade man bland annat medvetenheten om intersektionell diskriminering genom att informera och ordna kampanjer i Bukarest, Bryssel, Helsingfors och Rom. I projektet har också ingått utbildning av romska aktivister, civilsamhällesorganisationers personal, lagstiftare och jurister samt utarbetande av politik och praktiska rekommendationer på nationell och europeisk nivå för att förebygga och bekämpa diskriminering.

Dessutom har projektet publicerat en jämförande undersökning om den multipla diskriminering som romska kvinnor utsätts för i Finland, Italien och Rumänien. Läs mer om projektet Intersect Voices på Diakonissanstaltens webbplats (på finska och engelska).

Foto © Borislav Borisov

Rainbow Rights − Promoting LGBTI equality in Europe 

Projektet Rainbow Rights som samordnades av justitieministeriet genomfördes 1 januari 2017 - 28 februari 2019. Syftet med projektet var att stödja genomförandet av lagstiftningen om likabehandling och förebygga diskriminering i Finland och andra EU-länder, och i synnerhet i de baltiska länderna.

Justitieministeriets projektpartners var Seta, Finlands Kommunförbund, social- och hälsovårdsministeriet och LGL – Lithuanian Gay League. Projektet stöddes via REC-programmet med cirka 490 000 euro, och den totala budgeten uppgick till cirka 640 000 euro. 

Projektet gick ut på att utveckla kommunernas planer för likabehandling, öka kedvetenheten om likabehandlingen av könsminoriteters och sexuella minoriteters på lokal nivå, främja jämlikhetssamarbetet mellan EU-medlemsländerna samt kartlägga de olika former av diskriminering som de människor som hör till en könsminoritet eller sexuell minoritet utsätts för. 

Det gavs också ut en Handbok om främjandet av likabehandling av könsminoriteter och sexuella minoriteter (på finska). Handboken är avsedd för myndigheter och professionella som i sitt arbete möter sexuella minoriteter eller könsminoriteter. 

Läs mer om projektet Rainbow Rights på webbsidan yhdenvertaisuus.fi.

Spelar kön roll? Främjande av jämställd representation i medier, politik och ledarskap

Projektet Spelar kön roll? samordnades av Institutet för hälsa och välfärd och genomfördes 1.2.2019–31.1.2021. Syftet med projektet var att främja jämställdhet såväl i medierna som i det politiska och ekonomiska beslutsfattandet. Projektet bestod av tre delar: politik och val, medierna och den offentliga diskussionen samt ekonomiska och politiska ledarposter. Genomgående teman var mångfalden av kön och intersektionalitet.

Institutet för hälsa och välfärds projektpartners var Journalistförbundet, Yle, Kvinnliga journalister rf samt Institutet för de inhemska språken (Kotus). Projektet stöddes via REC-programmet med cirka 310 000 euro, och den totala budgeten uppgick till cirka 390 000 euro.

Inom ramen för projektet genomfördes bl.a. valkampanjer om könets betydelse i riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet, utarbetades checklistor och verktyg för partierna och riksdagen för främjande av jämställdhet mellan könen, utvecklades jämställdhetskompetensen hos journalister och kommunikationsexperter samt producerades infografik med visualiseringar om jämställdhet i beslutsfattandet.

Läs mer om Spelar kön roll? -projektet på Institutet för hälsa och välfärds webbplats, där också projektets viktigaste alster och material finns samlade.