Finansieringsprogram inom det rättsliga området år 2019 

EU-kommissionen har under år 2019 utlyst flera ansökningsomgångar för EU-finansiering ur olika program. I år riktas EU-finansieringen till ett effektivt genomförande av EU-lagstiftningen, utbildning av aktörer inom det rättsliga området och främjande av kunskap. Med EU-finansieringen kan man bland annat tillsätta helt nya projekt eller finansiera förpliktelser som följer av EU-lagstiftningen. 

EU-finansiering är tillgängligt för bland annat genomförande av dataskyddsreformen, projekt inom e-juridik (s.k. E-justice) samt i stor omfattning för att främja genomförandet av EU-lagstiftningen på området för civilrättsligt och straffrättsligt samarbete. Finansiering riktas också till bekämpning av rasism, näthat, trakasserier och våld samt till främjande av likabehandling, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och jämställdhet mellan könen.  

Inom det rättsliga området finns det två EU-finansieringsprogram, vars totala budget för 2019 sammanlagt uppgår till cirka 109 miljoner euro. Beroende på ansökningsomgång kan finansiering sökas av myndigheter, universitet och forskningsinstitut samt civilsamhällesorganisationer.

Om du blev intresserad av projekten eller vill ha ytterligare information om EU-finansieringen kontakta:

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig, tfn 029 515 0275, [email protected]
Jussi Mäkinen, specialsakkunnig, tfn 029 515 0528, [email protected]

Aktuella utlysningar inom programmet för rättsliga frågor:

Call for proposals for action grants to support national and transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

Öppnades 15/01/2019, avslutas 18/06/2019
Budget 5 685 000  € 
Målet med utlysningen är att stärka samarbetet och genomförandet av EU-lagstiftningen inom civilrättsliga och straffrättsliga frågor. Därtill stöds medlemmar i det europeiska rättsliga nätverket för ärenden av civil eller kommersiell natur, nationella myndigheter, domstolar och fackorganisationer. 
Mer information om hur man ansöker

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

Ett speciellt mål för utlysningen är att stöda och främja utbildningen inom det rättsliga området för olika yrkesgrupper för att stärka en enhetlig rättslig och lagstiftningsmässig kultur inom EU. 
Öppnas 31/01/2019, avslutas 27/06/2019
Budget 5 350 000  € 
Mer information om hur man ansöker

Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects

Syftet med utlysningen är att finansiera i synnerhet gränsöverskridande projekt, vars mål är att främja uppnåendet av målen i Europas e-Justice strategi 2019-2023.
Öppnas 31/01/2019, avslutas 13/06/2019
Budget 2 200 000  € 
Mer information om hur man ansöker

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

Syftet med utlysningen är att finansiera projekt som har som mål att underlätta tillgången till rättslig prövning samt främja och stärka brottsoffers rättigheter med beaktande av svarandens rättigheter. 
Exempel på verksamhet som finansieras: datainsamling/forskning, utbildning, olika funktioner för inbördes lärande såsom rundabordsdiskussioner, informationsverksamhet osv. 
Öppnades 16/01/2019, avslutas 15/05/2019
Budget 3 600 000  € 
Mer information om hur man ansöker

Call for proposals for action grants to support transnational projects in the area of EU drugs policy

Syftet med utlysningen är att förbättra effektiv tillämpning av EU-lagstiftningen och stödja nya initiativ och utveckling på området narkotikabekämpningspolitik. En prioritet är att stödja kompetensutvecklingen hos yrkesfolk inom branschen samt att forskningsinformation som rör narkotika ska utnyttjas bättre. 
Exempel på verksamhet som finansieras: datainsamling, utbildningar, skapande av nätverk, seminarier, informationsverksamhet osv.
Öppnas senare under 2019, budget  2 375 000  € 

Aktuella utlysningar inom programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap:

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child – child-friendly justice

Målet är att utveckla och stärka en barnvänlig praxis i rättsprocesser och öka vetskapen om barns rättigheter hos personalen inom justitieförvaltningen. 
Öppnades 15/1/2019, avslutas 14/5/2019
Budget € 4 000 000
Mer information om hur man ansöker

Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters

En prioritering inom utlysningen är att öka vetskapen om EU-medborgarnas rättigheter och öka EU-medborgarnas demokratiska deltagande, i synnerhet när det gäller grupper som är underrepresenterade såsom kvinnor och unga. En annan prioritering är att stödja skapandet och genomförandet av samordningsnätverk vid nationella val. 
Öppnades 15/1/2019, avslutas 11/4/2019
Budget 1 500 000  € 
Mer information om hur man ansöker

Restricted call for proposals to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders on the new data protection legislation

Målet är att erbjuda riktat stöd till de nationella dataskyddsombudsmännens informationsverksamhet som särskilt riktas mot små och medelstora företag samt allmänheten. 
Öppnades 15/1/2019, avslutas 11/4/2019
Budget 1 000 000  € 
Mer information om hur man ansöker

Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women

Utlysningen har två separata prioriterade områden: 1) förebyggande av könsrelaterat våld och ingripande i det, 2) förebyggande av våld mot barn och ingripande i det. Inom det första prioriterade området stöds projekt där man ingriper i familjevåld, våld mot särskilt utsatta grupper och sexuella trakasserier. Ett särskilt syfte med det andra prioriterade område är att stärka olika yrkesgruppers kompetens när det gäller att agera i situationer där det förekommer våld mot barn. 
Öppnas 31/1/2019, avslutas 13/6/2019
Budget 11 700 000  € 
Mer information om hur man ansöker

Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination

Prioriteter inom utlysningen är att stärka arbetslivets mångfald, att motarbeta diskriminering på grundval av sexuell läggning, etnisk bakgrund eller religion, att motarbeta diskriminering av romer, att utveckla datainsamlingen om diskriminering samt att stödja de nationella kontaktpunkterna för romska ärenden. 
Öppnas 31/1/2019, avslutas 20/6/2019
Budget  5 000 000  € 
Mer information om hur man ansöker

Supporting National Roma Contact Points on national Roma platforms

En avgränsad utlysning för utveckling av nationella nätverk för romska ärenden. 
Öppnas 31/1/2019, avslutas 20/6/2019
Budget € 1 000 000
Mer information om hur man ansöker

Restricted call for proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a better sharing of care

Prioriteringar för utlysningen som avgränsats för nationella jämställdhetsmyndigheter är jämställdhetsutmaningar i olika livsskeden. Syftet med utlysningen är att stöda medlemsländerna när det gäller att öka vetskap och avskaffa könsstereotyper i förhållande till arbetslivets och familjelivets roller. 
Öppnas 31/1/2019, avslutas 16/5/2019
Budget 3 000 000  € 
Mer information om hur man ansöker

Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online

Utlysningen fördelar sig på tre separata helheter: en öppen ansökan för alla aktörer som syftar till att utveckla olika verksamhetsmodeller för att ingripa i rasism och andra former av intolerans. En annan helhet är helheten för ingripande i hatretorik på webben. Syftet med den tredje helheten är att stödja medlemsstaternas ansvarsmyndigheter i arbetet mot rasism, hatbrott och hatretorik. Prioriteringar är i synnerhet att utveckla samarbetet och samordningen mellan aktörerna, utveckla uppföljningen, genomföra lagstiftningen effektivare och utveckla stödtjänster för offer för hatbrott.  
Öppnas 31/1/2019, avslutas 24/4/2019
Budget 7 000 000  € 
Mer information om hur man ansöker