Finansieringsprogram inom det rättsliga området 2020

EU-kommissionen har under år 2020 utlyst flera ansökningsomgångar där man kan söka EU-finansiering ur olika program. I år riktas EU-finansiering till verksamhet som bidrar till ett effektivt genomförande av EU-lagstiftningen, utbildning av aktörer inom det rättsliga området och spridning av kunskap. EU-finansieringen kan användas bland annat för att tillsätta helt nya projekt eller finansiera genomförandet av förpliktelser som följer av EU-lagstiftningen. 

EU-finansiering kan sökas till exempel för genomförande av dataskyddsreformen, projekt inom e-juridik (s.k. E-justice) samt för att främja genomförandet av EU-lagstiftningen inom området för civilrättsligt och straffrättsligt samarbete. Finansiering riktas också till bekämpning av rasism, näthat, trakasserier och våld samt till främjande av likabehandling, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och jämställdhet mellan könen.  

Inom det rättsliga området finns det två EU-finansieringsprogram, vars sammanlagda budget för 2020 uppgår till cirka 111 miljoner euro. Finansiering kan sökas enligt de enskilda ansökningsvillkoren av myndigheter, universitet och forskningsinstitut samt civilsamhällesorganisationer.

Om du är intresserad av programmen eller vill ha mer information om möjligheterna att få EU-finansiering kan du kontakta:

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig, tfn 029 515 0275, [email protected]
Jussi Mäkinen, specialsakkunnig, tfn 029 515 0528, [email protected]

 

Aktuella utlysningar inom programmet för rättsliga frågor:

Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters (JUST-JCOO-AG-2020)

Målet med finansieringen är att stärka samarbetet och genomförandet av EU-lagstiftningen i civilrättsliga och straffrättsliga frågor. Därtill är finansieringen avsedd för att stöda medlemmar i det europeiska rättsliga nätverket för ärenden av civil eller kommersiell natur, nationella myndigheter, domstolar och fackorganisationer.
Ansökningstiden började 21.1.2020 och går ut 23.4.2020
Budget 6 500 000 € 

Mer information

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime (JUST-JACC-AG-2020) 

Finansieringen riktas till projekt som syftar till att underlätta tillgången till rättslig prövning samt förbättra och stärka brottsoffers rättigheter med beaktande av svarandens rättigheter. Exempel på verksamhet som finansieras: datainsamling/forskning, utbildning, olika funktioner för inbördes lärande såsom rundabordsdiskussioner, informationsverksamhet osv. 
Ansökningstiden började 15.1.2020 och går ut 1.4.2020
Budget 3 000 000 €  

Mer information

Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects  (JUST-JACC-EJU-AG-2020).

Finansieringen riktas i synnerhet till gränsöverskridande projekt, vars mål är att främja uppnåendet av målen i Europas e-Justice strategi 2019-2023.
Ansökningstiden började 5.1.2020 och går ut 23.4.2020
Budget 2 800 000 € 
Mer information 

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights (JUST-JTRA-EJTR-AG-2020)

Finansieringen är avsett specifikt för att stöda och främja utbildningen för olika yrkesgrupper inom det rättsliga området i syfte att skapa en mer enhetlig rättslig och lagstiftningsmässig kultur inom EU. 
Ansökningstiden började 15.1.2020 och går ut 29.4.2020
Budget 5 350 000 € 

Mer information

 

Aktuella utlysningar inom programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap:

Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters (REC-RCIT-CITI-AG-2020)

Det primära målet för finansieringen är att förbättra EU-medborgarnas medvetenhet om sina rättigheter och öka EU-medborgarnas demokratiska deltagande. Ett annat mål är att stödja arbetet för att utveckla och skapa samordningsnätverk vid nationella val. 
Ansökningstiden började 15.1.2020 och går ut 1.4.2020
Budget 2 000 000 € 

Mer information

Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders on the new data protection legislation (REC-RDAT-TRAI-AG-2020)

Finansieringen riktas till de nationella dataombudsmännens informationsverksamhet. 
Ansökningstiden började 21.1.2020 och går ut 1.4.2020
Budget 1 000 000 € 

Mer information

Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online (REC-RRAC-RACI-AG-2020)

Ansökningsomgången består av tre separata helheter. Den första helheten är öppen för alla aktörer och finansieringen är avsedd för utveckling av olika verksamhetsmodeller för att ingripa i rasism och andra former av intolerans. Den andra helheten gäller verksamhet som syftar till att ingripa i näthat. Den tredje helheten är avsedd för att stödja ansvariga myndigheter i medlemsstaterna i deras arbete mot rasism, hatbrott och hatretorik. Finansieringen riktas speciellt till verksamhet som syftar till att förbättra samarbetet och samordningen mellan olika aktörer, utveckla uppföljningen, främja ett effektivt genomförande av lagstiftningen och utveckla stödtjänster för offer för hatbrott.  
Ansökningstiden började 15.1.2020 och går ut 15.4.2020
Budget 7 930 000 € 

Mer information 

Call for proposals on closing gender gaps over the life-course (REC-RGEN-WWLB-AG-2020)

Finansieringen är avsedd för att främja jämställdhet i olika livsskeden och stärka kvinnors och flickors egenmakt genom att utrota könsrelaterade stereotyper i undervisningen, småbarnspedagogiken samt i utbildnings- och karriärvalen, särskilt i den digitala miljön.

Ansökningstiden började 21.1.2020 och går ut 1.4.2020
Budget 3 933 000 €  

Mer information 

Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women (REC-RDAP-GBV-AG-2020)

Finansieringen är avsedd för att förebygga och ingripa i våld mot barn, unga och kvinnor samt andra riskgrupper, speciellt riskgrupper för våld i nära relationer, samt att skydda offren. Ansökningsomgången består av fyra separata fokusområden: bekämpning av könsrelaterat våld, bekämpning av våld mot kvinnor på webben, verksamhet för att skydda och stödja barn, unga och kvinnor som blivit utsatta för våld (eller vittnat våld) samt åtgärder för att förebygga, bekämpa och ingripa i våld mellan barn.
Ansökningstiden började 15.1.2020 och går ut 1.4.2020
Budget 12 435 000 € 

Mer information  

Call for proposals limited/restricted to National Roma Platforms (REC-RDIS-NRCP-AG-2020)

En avgränsad utlysning av finansiering till utveckling av nationella nätverk för romska ärenden. 
Ansökningstiden började 15.1.2020 och går ut 29.4.2020
Budget 1 400 000 €

Mer information 

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child (REC-RCHI-PROF-AG-2020)

Ansökningsomgången har tre prioriterade områden: att öka medvetenheten och kunskapen om barns rättigheter och om barns rätt att bli hörda i frågor som rör dem, att utveckla, testa, etablera och utvärdera mekanismer för delaktighet på lokal nivå, att utvärdera lagstiftningen den nationella politiken som gäller barns delaktighet för att utveckla och införa verktyg för deltagande på nationell nivå. 
Ansökningstiden började 15.1.2020 och går ut 29.4.2020
Budget 3 350 000 €

Mer information

Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination (REC-RDIS-DISC-AG-2020)

Finansieringen är i första hand avsett för att stärka arbetslivets mångfald, att motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning, etnisk bakgrund eller religion, att motarbeta diskriminering av romer, att främja icke-diskriminering och att utveckla datainsamlingen om diskriminering.
Ansökningstiden började 15.1.2020 och går ut 1.4.2020
Budget 5 000 000 € 

Mer information