Ansökningsomgångarna inom EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området 2021

Europeiska kommissionen har utlyst ansökan om finansiering ur EU:s finansieringsprogram Rättsliga frågor (Justice Programme) för 2021. I år riktas EU-finansieringen till civil- och straffrättsligt samarbete, till främjande av rättigheterna för brottsoffer och för personer som är misstänkta eller åtalade för brott, till projekt inom e-juridik och till juridisk utbildning.

Ansökningstiden för ansökningsomgångarna 2021 går ut den 18 maj, med undantag för den ansökningsomgång som gäller rättigheterna för brottsoffer och för personer som är misstänkta eller åtalade för brott, som går ut den 9 september. Ansökningsomgångarna på det rättsliga området genomförs inom ramen för ett tvåårigt arbetsprogram, vilket innebär att de flesta ansökningsomgångar för 2021 upprepas 2022. Den ansökningsomgång som gäller rättigheterna för brottsoffer och för personer som är misstänkta eller åtalade för brott ordnas endast 2021, varför ansökningstiden har förlängts.

EU-finansiering kan sökas bland annat för utbildning av aktörer inom det rättsliga området, för analys- och uppföljningsverksamhet och för spridning av kunskap. Finansieringen kan användas exempelvis till att tillsätta helt nya projekt eller finansiera genomförandet av förpliktelser som följer av EU-lagstiftningen.

Den sammanlagda budgeten för finansieringsprogrammet Rättsliga frågor 2021 uppgår till cirka 45 miljoner euro. Finansiering kan sökas enligt de enskilda ansökningsvillkoren av myndigheter, universitet, forskningsinstitut och civilsamhällesorganisationer.

Ansökningsomgångarna i Europeiska kommissionens portal.

Kommissionens nyhetsbrev om ansökningsomgångarna inom programmet Rättsliga frågor 2021.

Mer information:
Jussi Mäkinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 528, [email protected]

Aktuella ansökningsomgångar inom programmet Rättsliga frågor:

Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters (JUST-2021-JCOO)

Syftet med finansieringen är att stärka samarbetet och genomförandet av EU-lagstiftningen vad gäller civil- och straffrättsliga ärenden. Därtill är finansieringen avsedd för att stödja verksamheten i de europeiska rättsliga nätverken på straffrättens område och på privaträttens område, nationella myndigheter, domstolar och fackorganisationer.
Ansökningstiden började 9.3.2021 och går ut 18.5.2021.
Budget: 6 650 000 €

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime (JUST-2021-JACC)

Syftet med finansieringen är att främja såväl de misstänktas och åtalades rättigheter som brottsoffrens rättigheter. Finansieringen riktas till projekt som syftar till att underlätta tillgången till rättslig prövning. Exempel på verksamhet som finansieras: datainsamling och forskning, utbildning, verksamhet för ömsesidigt lärande, informationsverksamhet osv.
Ansökningstiden börjar 12.5.2021 och går ut 9.9.2021.
Budget: 6 200 000 €

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects (JUST-2021-EJUSTICE)

Finansieringen riktas till nationella eller gränsöverskridande projekt som ska främja uppnåendet av målen i den europeiska strategin för e-juridik (e-justice) 2019–2023.
Ansökningstiden började 9.3.2021 och går ut 18.5.2021.
Budget: 2 800 000 €

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights (JUST-2021-JTRA)

Finansieringen är avsedd för att stödja och främja utbildningen för olika yrkesgrupper inom det rättsliga området i syfte att skapa en mer enhetlig rättslig och lagstiftningsmässig kultur inom EU.
Ansökningstiden började 9.3.2021 och går ut 18.5.2021.
Budget: 5 350 000 €

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.