Ansökningsomgångarna inom EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området 2022

Europeiska kommissionen har utlyst en ansökningsomgång inom EU:s finansieringsprogram Rättsliga frågor (Justice Programme) för 2022. Finansieringen riktas till civilrättsligt och straffrättsligt samarbete, projekt inom e-juridik samt till juridisk utbildning.

Den sammanlagda budgeten för finansieringsprogrammet Rättsliga frågor 2022 uppgår till cirka 44 miljoner euro. Finansiering kan sökas enligt de enskilda ansökningsvillkoren av myndigheter, universitet och forskningsinstitut samt civilsamhällesorganisationer.

EU-finansiering kan sökas bland annat för utbildning av aktörer inom det rättsliga området, för analys- och uppföljningsverksamhet och för spridning av kunskap. Finansieringen kan användas exempelvis till att tillsätta helt nya projekt eller finansiera genomförandet av förpliktelser som följer av EU-lagstiftningen.

Ansökningsomgångarna i Europeiska kommissionens portal.

Kommissionens nyhetsbrev om ansökningsomgångarna inom programmet Rättsliga frågor 2022.

Mer information:
Roosa Talvitie, specialsakkunnig, tfn 0295 150 157, [email protected]

Aktuella ansökningsomgångar inom programmet Rättsliga frågor:

 

Call for proposals for action grants to support transnational e-Justice projects

Avsikten är att finansiera gränsöverskridande projekt som främjar uppnåendet av målen i den europeiska strategin för e-juridik (E-justice) 2019–2023.

Ansökningstiden började den 15 december 2021 och avslutas den 15 mars 2022.

Budget: 2 800 000 €

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

Syftet med finansieringen är att stärka samarbetet och genomförandet av EU-lagstiftningen i civil- och straffrättsliga frågor. Därtill är finansieringen avsedd för att stödja den nationella verksamheten inom de europeiska rättsliga nätverken inom civilrätt och handelsrätt, nationella myndigheter, domstolar och fackorganisationer.

Ansökningstiden började den 15 december 2021 och avslutas den 16 mars 2022.

Budget: 5 500 000 €

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

Finansieringen är avsedd för att stödja och främja utbildningen för olika yrkesgrupper inom det rättsliga området i syfte att skapa en mer enhetlig rättslig och lagstiftningsmässig kultur i EU.

Ansökningstiden började den 15 december 2021 och avslutas den 22 mars 2022.

Budget: 5 000 000 €

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.