Föreskrifter

Datasekretessnämndens behörighet att utfärda föreskrifter

Datasekretessnämnden kan på ansökan av dataombudsmannen

  • Förbjuda sådan behandling av personuppgifter som strider mot personuppgiftslagen
  • Förplikta den som saken gäller att rätta det som har utförts i strid med lagen eller som har försummats
  • Bestämma att registerverksamheten skall upphöra om de lagstridiga åtgärderna eller försummelserna väsentligen äventyrar den registrerades integritetsskydd eller hans intressen eller rättigheter och om det inte bestämts om registret i lag
  • Återkalla ett tillstånd, som den beviljat då förutsättningar för beviljandet av tillstånd inte längre föreligger eller den registeransvarige handlar i strid med tillståndet eller föreskrifter som fogats till det

Datasekretessnämnden kan förelägga vite för att förstärka föreskriften.

Ändring i föreskriften får sökas hos förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen. I datasekretessnämndens beslut kan föreskrivas att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.