Justitieministeriets arbete för genomförandet av regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Marin innehåller många mål som gäller justitieministeriets ansvarsområde. De strategiska målen i regeringsprogrammet gäller bland annat att stärka demokratin, delaktigheten och jämlikheten, att förebygga diskriminering och marginalisering och att öka trygghetskänslan. Centrala för justitieministeriets förvaltningsområde är de mål som gäller fungerande rättsprocesser, rättssäkerheten och ett ansvarsfullt brottspåföljdssystem. Justitieministeriets strategi stöder genomförandet av regeringsprogrammet.

Regeringen har tillsatt en ministerarbetsgrupp för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet med justitieminister Anna-Maja Henriksson som ordförande. Kärnan i justitieministeriets regeringsprogramsprojekt är att utveckla en trygg rättsstat.

I samarbete med andra ministerier genomför justitieministeriet projekt bland annat för att bekämpa överskuldsättning, främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och förbättra ställningen för offer för människohandel. Under regeringsperioden utarbetas det en tredje nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter och ett åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor. Demokratiprogrammet 2025 innehåller åtgärder för att stärka demokrati och delaktighet.

Närmare uppgifter om de projekt som hänför sig till genomförandet av regeringsprogrammet och om hur projekten framskrider finns i avsnittet Projekt och lagberedning.

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet följer regeringsprogrammets strategiska helhet Den trygga rättstaten Finland.

Uppföljning av regeringsprogrammet

På andra webbplatser

Ytterligare information

Vava Lunabba, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen 0295150120  


Maija Säkäjärvi, ledningens sakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen 0295150124