Genomförandet av regeringsprogrammet: reformprogrammet för rättsvården

Genomförandet av reformprogrammet för rättsvården hör till de så kallade hörnstensprojekten som ingår i verksamhetsplanen för statsminister Juha Sipiläs regering. Syftet med reformprogrammet är att trygga en högklassig rättsvård och garantera medborgarnas rättssäkerhet trots det svåra statsfinansiella läget.

 

De viktigaste åtgärderna under denna regeringsperiod

Fortsatt utveckling av tingsrättsnätverket

Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål

Utveckling av elektroniska tjänster: åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank AIPA och förvaltnings- och specialdomstolarnas verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem HAIPA

Organisatorisk sammanslagning av de högsta domstolarna )

Inrättande av ett domstolsverk

Utveckling av rättshjälpsverksamheten

Utökad användning av domstolsavgifter och höjning av dessa avgifter

Ny domstolslag

Utsökningsväsendets strukturreform

Därtill vidtas åtgärder för att utveckla:

 • användningen av videokonferensteknik vid domstolarna
 • systemet med påskyndad behandling, åklagarstämning och s.k. oavbruten behandling av ärenden
 • samarbetet mellan polisen och åklagaren vid förundersökning
 • regleringen och förfarandena i samband med administrativa påföljder av straffkaraktär
 • åklagarnas specialiseringssystem

Åtgärder som redan genomförts:

Flera av åtgärderna som ingår i reformprogrammet har redan genomförts. Till dessa hör bland annat:

 • införandet av ett system med åtalsuppgörelse
 • införandet av ett förenklat skuldsaneringssystem
 • införandet av ett förenklat förfarande för överklagande av förvaltningsärenden och utvidgandet av användningsområdet för systemet med omprövning
 • utvidgandet av förfarandet med medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde till hela landet (follo)
 • minskandet av antalet nämndemän i domstolarnas sammansättningar
 • utvidgandet av systemet med tillstånd till fortsatt handläggning

Bakgrund

Reformprogrammet för rättsvården bereddes år 2013. I reformprogrammet ingår sammanlagt 57 åtgärdsförslag som gäller rättsväsendets strukturer, förfaranden och avgifter samt utvecklandet av personalens kompetens.

Reformprogrammet för rättsvården 2013-2025 

Beredningen av reformprogrammet för rättsvården

Genomförandet av regeringsprogrammet

Med hjälp av det strategiska regeringsprogrammet genomför regeringen nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden: Regeringens strategiska mål konkretiseras i 26 spetsprojekt. Regeringen genomför dessutom pensionsreformen, social- och hälsovårdsreformen, gallrar i kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformerar region- och centralförvaltningen.

Genomförandet av regeringsprogrammet

 

På andra webbplatser

Ytterligare information

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen 0295150124