Hållbar utveckling vid justitieministeriet

Grunden för en hållbar utveckling är en hållbar rättsstat. Justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030 siktar på en demokratisk rättsstat som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna och en hållbar justitieförvaltning.

Visionen innefattar fyra punkter 

 • Den finländska demokratin vilar på rättsstaten där grundlagen och internationella åtaganden ger ett starkt skydd för varje individs grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter.
 • Rättsstatens kärna består av en högklassig lagstiftning som tryggar de grundläggande och de mänskliga rättigheterna och som tillämpas av oberoende domstolar.
 • Finland är jämlikt.
 • Justitieförvaltningen är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Justitieministeriet har förbundit sig att i sin verksamhet följa FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Justitieministeriets vision för hållbar utveckling stöder målen i justitieministeriets strategi.


Tre prioriterade områden


Justitieministeriet arbetar särskilt inom tre prioriterade områden för hållbar utveckling:

1 Ett demokratiskt och jämlikt samhälle som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna

 • Vi utvecklar demokratin och politiken för de grundläggande och mänskliga rättigheterna.
 • Vi stöder öppenhet, jämlikt deltagande och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och minskar diskrimineringen, rasismen och hatretoriken.
 • Vi ser till att valsystemet fungerar.

2 En fungerande rättsstat

 • Vi tryggar rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar.
 • Vi skapar riktlinjer för rättspolitiken.
 • Vi utvecklar lagstiftningspolitiken.
 • Vi minskar brottsligheten genom att satsa på att förebygga korruption, människohandel och våld mot kvinnor.
 • Vi stärker förverkligandet av rättigheter och förbättrar brottsoffrens ställning.

3 Aktiva åtgärder för att uppnå målen för hållbar utveckling

 • Vi ökar systematiskt identifieringen av prioriteringarna för hållbar utveckling i vårt eget arbete.
 • Vi identifierar de mest verkningsfulla åtgärderna för hållbar utveckling och genomför dem till exempel med hjälp av samhälleliga åtaganden.
 • Vi beaktar olika människogrupper i justitieförvaltningens verksamhet. Vi lämnar ingen utanför.
 • Klimatavtrycket på vårt förvaltningsområde har 2035 minskat med mer än 35 procent jämfört med 2019 (målet preciseras utifrån en bedömning av justitieministeriets lokaler år 2021).
 • Vi kommunicerar aktivt om vårt arbete för hållbar utveckling.

Ett nätverk samordnar arbetet


Vid justitieministeriet arbetar ett omfattande nätverk för hållbar utveckling. Den samordnar genomförandet av målen i Agenda 2030 vid ministeriet och stöder statsrådets gemensamma arbete för hållbar utveckling.

Nätverket hjälper också justitieförvaltningen att identifiera och genomföra konkreta mål för hållbar utveckling i sitt arbete.

Var och en är viktig – justitieministeriets vision och prioriteringar för hållbar utveckling

Ytterligare information:

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 416, [email protected]
Mari Mäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 086, [email protected]