Finlands internationella förpliktelser

Finland har godkänt flera fördrag som gäller de språkliga rättigheterna. Av Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter finns det i kraft följande som har betydelse för de språkliga rättigheterna:

 • Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (FördrS 23/1998) syftar till att stärka de nationella minoritetsspråkens ställning. Stadgan erkänner minoritetsspråken som en del av det europeiska kulturarvet och strävar efter att främja deras ställning bland de europeiska huvudspråken. Stadgan syftar till att skydda sådana språk som traditionellt använts av minoriteter inom en stat. Stadgan gäller därmed inte språk som talas av invandrare.
 • Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (FördrS 2/1998) specificerar de principer som förpliktar konventionsstaterna att på sitt eget territorium skydda nationella minoriteter. Dessa normer är av programkaraktär. Konventionsstaterna förbinder sig bl.a. att följa principen om förbud mot diskriminering och om likabehandling samt att på många olika sätt stödja minoritetskulturernas fortbestånd och utveckling.

Den nordiska språkkonventionen trädde i kraft den 1 mars 1987. Enligt språkkonventionen skall nordiska medborgare vid behov kunna användä sitt eget språk i kontakt med myndigheter och offentliga organ i annat nordiskt land. Detta gäller t.ex. sjukvårds-, hälsovårds-, social-, arbetskrafts-, skatte-, polis- och skolmyndigheter samt domstolar. Konventionen gäller inte telefonkontakt med myndigheter. Myndigheten i fråga bör sörja för att den enskilda medborgaren får den tolknings- och översättningsservice han behöver. I brottmål skall medborgaren alltid få den tolkhjälp som behövs.

Andra internationella fördrag om språkliga rättigheter

 • Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (FördrS 19/1990)
 • Den reviderade europeiska sociala stadgan (FördrS 78/2002)
 • Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
 • FN:s deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter (2007)
 • FN:s förklaring om rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa eller språkliga minoriteter (1992)
 • FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (FördrS 6/1976)
 • FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och därtill hörande fakultativt protokoll om enskild klagorätt (FördrS 8/1976)
 • FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 60/1991)
 • FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter
 • FN-stadgan (FördrS 1/1956)
 • ILO konvention nr 169 om urfolk och stamfolk
 • UNESCO:s konvention mot diskriminering inom undervisningen (FördrS 59/197)