Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen svarar för sin del för utvecklingen och den strategiska planeringen av rättsskyddspolitiken.

Till justitieförvaltningsavdelningens ansvarsområde hör att sörja för resultatstyrningen och verksamhetsförutsättningarna för domstolarna, rättshjälpsverksamheten, den allmänna intressebevakningen, konsumenttvistenämnden, konkursombudsmannen och myndighetsuppgifterna vid Rättsregistercentralen (verksamhetens och organisationernas strukturer, arbetsgivar- och personalförvaltningen, verksamhetsområdets lokaler och hyreskontrakt samt personalutbildningen vid ämbetsverkena). Avdelningen sörjer också för utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar och för planeringen och styrningen av dess verksamhet.

Avdelningen beställer de IKT-tjänster som behövs inom avdelningens verksamhetsområde av Rättsregistercentralen och ingår årligen sektorvisa serviceavtal med Rättsregistercentralen.

Avdelningen svarar också för lagberedningen inom sitt verksamhetsområde. Avdelningen sörjer för domarförslagsnämndens, rättegångsbiträdesnämndens och domarutbildningsnämndens verksamhetsförutsättningar och deltar i det internationella samarbetet som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

När det gäller den internationella rättsvården ska avdelningen följa internationella rättssamarbetskonventioner och -författningar samt utifrån dem sköta ministeriets uppgifter som centralmyndighet. Enheten för internationell rättsvård styr och utbildar förvaltningsområdets ämbetsverk samt stöder dem i den dagliga beredningen av rättshjälpshandlingar.

Avdelningen utvecklar och samordnar förvaltningsområdets deltagande i den civila krishanteringen.

Avdelningschef, överdirektör Kari Kiesiläinen

Domstolsenheten
regeringsrådet Anne Hallavainio

Rättshjälps- och utsökningsenheten
biträdande avdelningschef, regeringsrådet Merja Muilu

Enheten för internationell rättsvård
regeringsrådet Merja Norros

Utbildningsenheten
utbildningschef Marika Yli-Ikkelä

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten
regeringsrådet Lauri Liusvaara

Projektbyrån för databasprojektet
projektchef Marko Loisa

HAIPA-projektbyrån
projektchef Tuula Kivari

Kontaktinformation

Justitieministeriet
besöksadress: Södra Esplanaden 10, Helsingfors
postadress: PB 25, 00023 Statsrådet

Obs. besöksadress:
Projektbyrån för AIPA och HAIPA
besöksadress: Banmästargatan 7 A, Helsingfors

Utbildningsenheten:
besöksadress: Snellmansgatan 5, Helsingfors

Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen

Kari Kiesiläinen, regeringsråd, avdelningschef 

0295150138 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig 

förvaltningsrättskipning

0295150228 

Domstolsenheten

Raimo Ahola, Planeringschef 

budget

0295150286 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig 

0295150096 

Anne Hallavainio, regeringsråd 

nämndemändomstolarna

0295150458 

Tiia Hallivuori, specialsakkunnig 

0295150072 

Piritta Koivukoski, specialsakkunnig 

0295150026 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare 

domstolspraktik

0295150232 

Jyrki Määttä, projektledare 

0295649743 

Kirsi Nevalainen, avdelningssekreterare 

0295150382 

Ari Pajuniemi, specialplanerare 

0295150216 

Marja Reijonen, specialsakkunnig 

0295150032 

Mika Risla, regeringssekreterare 

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

0295150190 

Essi Suonvieri, inspektör 

0295150048 

Teija Suvilampi, avdelningssekreterare 

0295150452 

Sanna Tiensuu, sakkunnig 

0295150273 

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten

Sari ( OM ) Aho, huvudförtroende 

0295150205 

Ville Huovinen, inspektör 

0295150251 

Lauri Liusvaara, regeringsråd 

0295150160 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert 

0295150420 

Sanna Nevalainen, Projektkoordinator 

0295150017 

Sakari Perkiömäki, inspektör 

0295150472 

Iida Saarenmaa, avdelningssekreterare 

0295643441 

Assi Suominen, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

Jaakko Turunen, sihteeri, akateeminen 

0295150007 

Alice Utriainen, huvudförtroende 

Eeva Vasara, byråsekreterare 

0295150024 

Iitu Viertola, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

0295150207 

Max Wahlroos, praktikant 

0295150065 

Enhet för internationell rättsvård

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden 

internationella underhållsbidragsärenden

0295150364 

Tuuli Kainulainen, regeringssekreterare 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon 

0916067628 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd 

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

0295150208 

Mari Mäki, avdelningssekreterare 

0295150086 

Tanja Niemi, specialsakkunnig 

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

0295150464 

Merja Norros, regeringsråd 

internationell rättshjälp i civilmål

0295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare 

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

0295150386 

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare 

0295150161 

Pauliina Virta, regeringssekreterare 

0295150046 

Projektbyrån för databasprojektet (AIPA)

Lauri ( OM ) Hirvonen, Tiedonhallinnon asiantuntija 

Ulla Honkanen, sakkunnig 

0295150226 

Pasi Kumpula, utvecklingschef 

0295150173 

Timo-Juhani Laurila, specialsakkunnig 

0295150199 

Marko Loisa, projektchef 

0295150175 

Tarja Salonen, projektsekreterare 

0295150122 

Aki Sartolahti, administrativ medarbetare 

Krista Soukola, Utvecklingschef 

0295150255 

Projektbyrån för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och doku

Heidi Aalto, Assistent 

0295150305 

Sami Aalto, specialsakkunnig 

0295150325 

Annika Aroharju, sakkunnig 

0295150012 

Raija Hietala, projektkoordinator 

0295150281 

Jukka Hyyryläinen, sakkunnig 

50028 

Tuula Kivari, projektchef 

0295150546 

Timo Maltio, testauspäällikkö 

0295665849 

Miika Melama, Projektarkitekt 

0295665687 

Noora Paajanen, specialsakkunnig 

0295150282 

Juuso Peltonen, specialsakkunnig 

0295150023 

Riikka Pirttisalo, specialsakkunnig 

Kari Tavisalo, IT projektchef 

0295665871 

Rättshjälps- och utsökningsenheten

Kirta Heine, regeringsråd 

rättshjälp

0295150214 

Sanna Helesuo, specialplanerare 

0295150005 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman 

rättshjälp

0295150242 

Harri Jeskanen, planerare 

0295150132 

Essi Karvinen, högskolepraktikant 

0295150015 

Anu Laine, utvecklingschef 

0295150274 

Kari Liede, regeringsråd 

0295150210 

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef 

advokaterrättshjälp

0295150200 

Marko Niiranen, planerare 

Sami Pajukangas, planerare 

0295150594 

Anni Pentti, koordinator 

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

0295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig 

utsökning och betalningsanmärkning

0295150402 

Maaria Rubanin, regeringsråd 

intressebevakningrättshjälp

0295150140 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare 

intressebevakning

0295150262 

Utbildningsenheten

Arja Kinnunen, Utbildningsexpert 

0295150227 

Kati Kivistö, Utbildningsexpert 

0295150292 

Satu Ojala, Utbildningskoordinator 

0295150162 

Sari Piiroinen, Utbildningskoordinator 

0295150277 

Minna Sipola, Utbildningsexpert 

0295150419 

Aino Weissenfelt, Utbildningskoordinator 

0295150312 

Marika Yli-Ikkelä, Utbildningschef 

0295150174 

Muualla verkossa

Oikeuslaitos