Kan det gemensamma släktnamnet ges åt den ena makens barn?

Förutsättningar

Om den ena föräldern till ett omyndigt barn gifter sig med någon annan än barnets andra förälder och makarna tar ett gemensamt släktnamn, kan makarna komma överens om att barnet får makarnas gemensamma släktnamn. En förutsättning är att barnets förälder ensam eller tillsammans med sin make är vårdnadshavare för barnet. En ändring av barnets släktnamn på detta sätt förutsätter den andra förälderns samtycke, om också han eller hon är vårdnadshavare. Barnets släktnamn kan ändras till det gemensamma släktnamnet endast så länge äktenskapet varar.

Barnets samtycke

Om barnet har fyllt 12 år krävs barnets samtycke till en ändring av dess släktnamn.

Hur ändras släktnamnet?

Barnets släktnamn ändras genom en skriftlig anmälan till den magistrat inom vars verksamhetsområde barnet har sin hemkommun eller sin folkbokföringskommun. Magistraterna har blanketter för en sådan anmälan bl.a. på sin webbplats (www.maistraatti.fi).

Exempel:Lena Blomqvist, som ensam har vårdnaden om sitt treåriga barn, och Peter Forsberg gifter sig och tar Peters släktnamn Forsberg till sitt gemensamma släktnamn. Samtidigt kommer de överens om att Lenas barns släktnamn ska ändras till Forsberg.