FI SV

Tuula Majuri: lagstiftningsdirektör med fin utsikt över juridiken

Tuula Majuri är lagstiftningsdirektör vid enheten för offentlig rätt på justitieministeriets lagberedningsavdelning. Hennes och justitieministeriets gemensamma historia började redan 1985, när Majuri som tjänstemannapraktikant för första gången steg innanför ministeriets dörrar. Under sin karriär har hon hunnit jobba också på annat håll, bland annat som utskottsråd i riksdagens grundlagsutskott. Enligt henne har såväl justitieministeriet som grundlagsutskottet varit fina utsiktsplatser för en jurist specialiserad på statsförfattningsrätt.

Det offentligrättsliga verksamhetsfältet är vidsträckt, vilket också avspeglas i Majuris arbetsbeskrivning som lagstiftningsdirektör.

– I enheten för offentlig rätt svarar vi för frågor som gäller statsförfattningen och allmän förvaltningsrätt, alltså regleringen av förvaltningsförfarandet och förvaltningsprocessen. Utöver detta är till exempel dataskydd ett stort sakområde, liksom också annan informationsrätt, såsom offentlighetslagen. Dessutom har vi hand om ärenden som gäller Åland, berättar Majuri.

Vår enhet bereder lagstiftning och regeringspropositioner inom området för offentlig rätt och vi är också en viktig remissinstans. Största delen av begäran om utlåtande om lagstiftningsprojekt från andra ministerier riktas just till enheten för offentlig rätt. Utlåtandena utarbetar vi ofta i samarbete med andra enheter och avdelningar vid justitieministeriet.

– Till mitt eget arbete hör att organisera remissförfarandet och dessutom har jag på sistone också själv deltagit i beredningen av till exempel projekt som gäller underrättelse och dataskydd. Enheten för offentlig rätt står till tjänst med inofficiell sakkunnighjälp i andra ministeriers lagberedningsprojekt och våra medarbetare anlitas som sakkunniga vid utfrågningar i riksdagens utskott. Som direktör för enheten sköter jag också sådana här ärenden, säger Majuri.

Grundlagsreformen en av höjdpunkterna i karriären

Tuula Majuri har studerat juridik och historia vid Helsingfors universitet. Under studietiden funderade hon på en forskarbana och arbetade i olika forskningsprojekt. Med tiden tyckte hon ändå att lagberedning som är ett arbete med mer praktisk inriktning var intressantare.

Första gången var Majuri anställd vid justitieministeriet som juridikstuderande 1985. Då jobbade hon en sommar som högskolepraktikant, eller tjänstemannapraktikant som det hette på den tiden, i samma enhet för offentlig rätt som i dag. År 1990 arbetade hon som internationell praktikant på en advokatbyrå i London, varefter hon återvände till justitieministeriet 1991.

– Så småningom specialiserade jag mej på statsförfattningsrätt och arbetade till exempel som utskottsråd i riksdagens grundlagsutskott. Dessutom har jag auskulterat vid Helsingfors tingsrätt, också det en nyttig erfarenhet för en jurist, bekräftar Majuri.

En av höjdpunkterna i Majuris karriär var då hon i slutet av 1990-talet deltog i beredningen av grundlagsreformen i egenskap av sekreterare för grundlagskommittén. Senare var hon chefssekreterare för kommittén för en översyn av grundlagen. Båda uppdragen har varit särskilt givande och betydelsefulla erfarenheter under karriären.

 

Lagberedning är både att lära sig och att skapa nytt

Enligt Majuri är det bästa med hennes jobb att hon hela tiden ställs inför nya juridiska problem och frågeställningar.

– I arbetet som lagstiftningsdirektör kommer jag i kontakt med substansen inom olika rättsområden, vilket kräver att jag kontinuerligt utvidgar min egen expertis och lär mig nytt, säger Majuri.

Majuri har innehaft befattningen som lagstiftningsdirektör sedan 2016. Ibland kan det vara utmanande att balansera mellan rollerna som expert och chef, och Majuri anser att hon fortfarande behöver utveckla sina kunskaper. På den senaste tiden har den största utmaningen varit att balansera den stora arbetsbördan med den tillgängliga arbetstiden. Därför hoppas hon på en lugnare arbetstakt mot slutet av valperioden.

Förutom att arbetet i sig har känts både meningsfullt och viktigt har Majuri tack vare arbetsgemenskapen trivts vid justitieministeriet i årtionden.

– Justitieministeriet har varit en bra arbetsgivare och arbetsplats för mig. Under årens lopp har jag med stöd av min arbetsgivare fått vidareutveckla min kompetens på många olika sätt, och justitieministeriet är en utsiktsplats över juridiken i statsrådet. För mig har lagberedningsavdelningen varit en exceptionellt intressant arbetsgemenskap. Vi har anställda med olika bakgrund, atmosfären är entusiastisk, vilket sporrar till nyskapande, och den juridiska expertisen är mycket mångsidig, säger hon.