FI SV

Elina Ruuskanen:
Mera tjänsteman än forskare

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig på justitieministeriet, beskriver sitt arbete som intressant, fullt av utmaningar och mångsidigt. Ruuskanen, som är utbildad sociolog, arbetar på enheten för kriminalpolitik och brottsbekämpning vid kriminalpolitiska avdelningen med uppgifter i anslutning till förbättringen av brottsoffers ställning.

– Den röda tråden i vårt arbete just nu är brottsofferdirektivet som trädde i kraft 2016, och i samband med det utvecklar jag tillsammans med min arbetskamrat Mervi Sarimo frågor som gäller brottsoffers rättigheter, stödtjänster för brottsoffer och tillgång till information för brottsoffer, sammanfattar Ruuskanen sitt arbete.

Europeiska unionens lagstiftning sträcker sig på ett eller annat sätt in i alla tjänstemäns arbete. Till exempel EU:s terrorismdirektiv innehåller artiklar som handlar om stödtjänster och rättigheter för brottsoffer.  Mellan ämbetsverk och ministerier i Finland och internationella samarbetsnätverk bedrivs ett tätt samarbete.

– I arbetsgrupper kan det tidvis vara svårt att nå samstämmighet, men sekreteraren måste formulera det som diskuteras så att alla medlemmar i arbetsgruppen kan vara nöjda med resultatet, vilket också verkligen för saker och ting framåt, säger Ruuskanen, som själv varit sekreterare.

Trots att tjänstemän inte arbetar på ministeriet med ett politiskt mandat sker arbetet ständigt i politikens gränsland. Den dagspolitiska agendan följs noggrant med. Huvudtyngden i arbetet på ministeriet ligger snarare på större strategiska helheter än på politik.

– En utmaning som man måste kunna anpassa sig till är de uppdrag som kommer med kort varsel. Då måste man kunna låta allt annat man jobbar med ligga en stund, säger Ruuskanen, som även jobbat som forskare.

”Skrivkunnighet är en tjänstemans viktigaste färdighet.”

Vad är det då som kännetecknar en bra tjänsteman?

Enligt Ruuskanen kan kommunikativa förmågor inte nog betonas. Tjänstemannens förmåga att inhämta information och ta till sig forskning mäts å sin sida bland annat i lagberedningen och i olika skeden av projekt. Förmågan att se på saker med ett brett och analytiskt perspektiv oavsett det dagspolitiska läget är väsentligt i en tjänstemans arbete.

– Substanskunskaperna växer under arbetets gång. Ursprungligen kom jag till ministeriet för att utföra helt andra uppgifter, men nu har jag sakkunskap uttryckligen i frågor som rör brottsoffers ställning, säger Ruuskanen, som påbörjade sin nuvarande tjänst på ministeriet 2013.

Även om arbetet på ministeriet ibland ”smakar papper” motiveras man av att man främjar samhälleligt viktiga frågor och rättigheterna för grupper med särskilda behov.

– Att bli utsatt för ett brott kan i värsta fall vara en mycket traumatisk upplevelse. Brottsoffer är en viktig grupp som inte får glömmas bort. I det här arbetet kan man jobba för något som är viktigt, säger Ruuskanen.

_______

Text och bild: Henni Purtonen