Juho Kämäri:
Kreativitet, tidshantering och kommunikation

Varje projekt är unikt. I projekt ingår ofta oväntade och svårförutsedda risker, och därför är förmågan att leda sig själv och växelverka med andra viktig i projektarbete. Juho Kämäri, planerare på justitieministeriets dataadministrationsenhet, försöker i sitt arbete passa ihop projektplanens och målgruppens intressen.

– När man jobbar med flera parter på en gång är det viktigt att lyssna på parternas ståndpunkter, till exempel angående tidtabellen för införande av nya tekniska lösningar. Det bästa resultatet når man ofta genom kompromisser, säger Kämäri.

Ett aktuellt projekt som just nu pågår inom justitieministeriets förvaltningsområde är införandet av nya kontors- och kommunikationssystem. Målet med projektet är att avskaffa stuprören både inom förvaltningsområdet och mellan de olika förvaltningsområdena.

Införandet av enhetliga tekniska lösningar ger möjligheter att utveckla samarbetet mellan sektorerna liksom samarbetet mellan sektorerna, den övriga offentliga förvaltningen och medborgarna.

– Mitt arbete i olika projektskeden är väldigt praktiskt orienterat. Utöver att jag gör upp tidsplaner ger jag utbildningsservice och publicerar elektroniskt lärostoff och bruksanvisningar som stöd för införandet av nya system, säger Kämäri, som är koordinator för det s.k. harmoniseringsprojektet, som bl.a. syftar till att införa massprodukter i kontors- och kommunikationssystemen inom ministeriets förvaltningsområde.

Kämäri betonar vikten av en sporrande arbetsmiljö.

– Här på justitieministeriet har man inte stirrat sig blind på tjänsteåldern, utan mina kunskaper och min yrkeskompetens har uppskattats ända sedan första arbetsdagen, säger en leende Kämäri, som för ett år sedan flyttade till dataadministrationsenheten från enheten för intern revision.

Snabb problemlösningsförmåga och förmåga att anpassa sig till föränderliga omständigheter behövs förutom i en tjänstemans vardag också i de olika skedena av ett projekt. Det är till exempel en evig utmaning att rikta informationen till rätt mottagare i rätt tid. Som professorn i kommunikationslära Osmo A. Wiio skämtsamt uttryckte det: ”Kommunikation misslyckas alltid, utom när den inte råkar göra det”.

"I olika skeden av ett projekt behövs problemlösningsförmåga och mod att ta tag i saker och ting"

– De tekniska problem som dyker upp under projektets gång kan lätt försena hela projektet. Det mest utmanande med problemlösning är att kommunicera om problemen och hitta de rätta människorna som kan bidra till att lösa dem, säger Kämäri.

I enlighet med de innovativa organisationstrenderna från Silicon Valley är framtidens arbetsplats ett ställe där människor och idéer möts. Arbete i flexkontor, distansarbete och digitalisering börjar förändra kontorskulturen också inom statsförvaltningen. Kämäri, som har en tradenomexamen inom säkerhetsbranschen från yrkeshögskolan Laurea, vill vara med och påverka när kulturen i ministerierna och på förvaltningsområdet förändras.

– Det är rätt givande att efter en utbildning upptäcka att medvetenheten om och användningen av olika elektroniska verktyg ökar. I bästa fall kan efterverkningarna av en utbildning jag hållit för en liten grupp synas i hela organisationen.

____________________

Text och bild: Henni Purtonen