Makarnas släktnamn då äktenskapet upplöses

Släktnamnet bevaras

När äktenskapet upphör genom den ena makens död eller genom skilsmässa behåller vardera maken sitt släktnamn oförändrat.

Ändring av släktnamnet

Om makarna har tagit ett gemensamt släktnamn när de gifte sig, har den make som tog den andra makens släktnamn rätt att ta tillbaka det släktnamn som han eller hon senast hade som ogift. Om maken när äktenskapet ingicks eller under äktenskapet framför det gemensamma släktnamnet hade tagit i användning det släktnamn som han eller hon hade före äktenskapet, kan han eller hon alternativt ta tillbaka detta släktnamn. Maken kan också efter att äktenskapet upphör framför det gemensamma släktnamnet ta i bruk sitt eget släktnamn eller avstå från att använda det framför det gemensamma namnet.

När kan ett släktnamn ändras?

Ingen tid har fastställts för hur snart efter äktenskapets upplösning ett släktnamn får ändras. Släktnamnet får inte ändras efter det att maken gifter om sig.

Hur ändras släktnamnet?

En make kan ta tillbaka sitt tidigare släktnamn genom att skriftligen anmäla det till den magistrat inom vars verksamhetsområde hans eller hennes hemkommun eller folkbokföringskommun ligger. Ibruktagandet eller avståendet från bruket av det personliga släktnamnet framför det gemensamma namnet efter äktenskapets upplösning förutsätter att man ansöker om detta. Magistraterna har blanketter för en sådan anmälan och ansökan bl.a. på sin webbplats (www.maistraatti.fi).

Exempel: Lisa Lönnberg-Nyholm, f. Lindgren, och Nils Nyholm skiljer sig. Om Lisa vill det, kan hon efter skilsmässan ta tillbaka antingen sitt flicknamn Lindgren eller alternativt släktnamnet Lönnberg, som hon personligen hade använt framför det gemensamma släktnamnet.