Makars släktnamn när de gifter sig

Alternativen

Makarna har två alternativ när de gifter sig:

  • de kan tillsammans besluta att de tar ett gemensamt släktnamn eller
  • de kan båda behålla det släktnamn som de har när de gifter sig.

Vilket gemensamt släktnamn kan makarna ta?

Makarna kan ta det släktnamn som någondera av dem senast hade som ogift till gemensamt släktnamn. Däremot kan makarna inte till gemensamt släktnamn ta det släktnamn som den ena av dem har fått genom ett tidigare äktenskap.

Släktnamn i den ena makens personliga bruk

Den make vars släktnamn kommer att ändras därför att makarna tar ett gemensamt släktnamn kan personligen använda det släktnamn som han eller hon senast hade som ogift eller det släktnamn som han eller hon har före äktenskapet. Ett sådant släktnamn som är i personligt bruk används framför det gemensamma släktnamnet.

När ska valet ske?

Vigselförrättaren ska före vigseln fråga de blivande makarna om de har beslutat att ta ett gemensamt släktnamn. Det släktnamn som makarna tar till gemensamt släktnamn skall anmälas till vigselförrättaren före vigseln. Likaså ska det släktnamn som den ena maken personligen vill använda framför det gemensamma släktnamnet anmälas till vigselförrättaren före vigseln. Om makarna inte har anmält det gemensamma släktnamnet till vigselförrättaren före vigseln, behåller vardera maken det släktnamn som han eller hon har då äktenskapet ingås.

Exempel

Exempel 1. Maria Holm och Johan Salin gifter sig. De beslutar att ta ett gemensamt släktnamn. Det kan vara antingen Marias namn Holm eller Johans namn Salin. De beslutar att till gemensamt släktnamn ta namnet Holm. Johan kan personligen använda släktnamnet Salin framför det gemensamma släktnamnet. Hans namn blir då Salin-Holm.

Exempel 2. Lisa Lönnberg, f. Lindgren, som tidigare har varit gift, och Nils Nyholm gifter sig. De kan till gemensamt släktnamn ta antingen Lindgren eller Nyholm, men inte släktnamnet Lönnberg, som Lisa har fått genom sitt tidigare äktenskap. De beslutar att ta släktnamnet Nyholm till gemensamt släktnamn. Lisa kan personligen använda antingen släktnamnet Lönnberg, som är det släktnamn hon har då hon gifter sig, eller sitt flicknamn Lindgren framför det gemensamma släktnamnet. Lisas släktnamn kan således vara Nyholm, Lönnberg-Nyholm eller Lindgren-Nyholm.

Exempel 3. Lisa Lönnberg, f. Lindgren, som tidigare har varit gift, gifter sig med Nils Nyholm. De beslutar att vardera behålla det släktnamn som de har när de gifter sig. Lisa heter således Lisa Lönnberg också efter att hon har gift om sig.

Personlig användning av släktnamn eller avstående därifrån

En make kan också under äktenskapet ta det släktnamn som han eller hon senast hade som ogift eller det släktnamn som han eller hon hade då äktenskapet ingicks i personligt bruk framför det gemensamma släktnamnet. Maken kan också under äktenskapet avstå från det personliga släktnamnet framför det gemensamma släktnamnet.

Hur ändras släktnamnet?

En make kan börja använda det personliga namnet eller avstå därifrån genom att göra en skriftlig anmälan om detta till den magistrat inom vars verksamhetsområde hans eller hennes hemkommun eller folkbokföringskommun ligger. Under samma äktenskap kan en make docklikväl endast en gång antingen börja använda det personliga släktnamnet eller avstå från det, men inte använda båda alternativen. Om en make vill ändra sitt namn på detta sätt fler än en gång ska han eller hon ansöka om namnändring.

Blanketter för anmälan och ansökan fås från magistraterna (www.maistraatti.fi).