Justitieministeriets mål för åren 2016-2019

Resultatmålen och resurserna för justitieministeriets avdelningar och fristående enheter överenskoms för fyra år framåt i förhandlingar som förs mellan kanslichefen, avdelningarna och de fristående enheterna. De överenskomna målen, åtgärderna och resurserna kan årligen justeras till behövliga delar.

Justitieministeriet och dess förvaltningsområde svarar för uppgifter som hör till statens kärnområde. Förändringarna i omvärlden måste beaktas även vid skötseln av dessa uppgifter, men detta får inte äventyra möjligheterna att upprätthålla en fungerande rättsstat och tillgodoseendet av medborgarnas rättssäkerhet.

Den långsamma tillväxten, ändringarna i produktionsstrukturen och den åldrande befolkningen har för tillfället en negativ inverkan på statsfinanserna. Det svaga ekonomiska läget är den största enskilda faktorn som inverkar på justitieministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet inom de närmaste åren.

Andra faktorer som inverkar på förvaltningsområdets verksamhet under den kommande fyraårsperioden är den allt större kulturella mångfalden och internationaliseringen av det finländska samhället, den ökade betydelsen av grundläggande och mänskliga rättigheter och EU-rätten, den ökade mångfalden av tillämpliga rättskällor och de allt med komplexa rättsförhållandena i ärendena som behandlas.

Det allmänna ska dock svara för att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses trots det svåra ekonomiska läget. För att kunna trygga en fungerande rättsstat i detta ekonomiska läge måste verksamheten inom förvaltningsområdets olika sektorer effektiviseras och därtill behövs det omfattande strukturella reformer. Justitieministeriets förvaltningsområde har under år 2015 övergått till en flerårig resultatstyrningsmodell enligt de riktlinjer som fastställts i finansministeriet projekt för utveckling av resultatstyrningen. I ministeriets och förvaltningsområdets resultatavtal har nu för första gången ställts mål som sträcker sig fyra år framåt. Den nya resultatstyrningsmodellen stärker den strategiska planeringen, och samtidigt strävas det efter att verksamheten och ekonomin samordnas på ett mer långsiktigt sätt.

Justitieministeriets strategidokument baserar sig på de samhälleliga effektmål, resultatmål för verksamheten, mål som gäller personalen, ekonomiska mål samt de viktigaste åtgärderna för att uppnå dessa mål som fastställts i strategikartan för justitieministeriets förvaltningsområde. Dokumentet innehåller också de mål som ingår i budgetpropositionen 2016 samt vissa andra centrala åtgärder.

För att stödja uppnåendet av justitieministeriets gemensamma mål har ministeriet fastställt de viktigaste projekten för åren 2016-2019. Dessa horisontella projekt gäller hela ministeriets förvaltningsområde och syftar till att genomföra målen som ingår i strategikartan. De har också nära samband med de hörnstensprojekt som anges i regeringsprogrammets verkställighetsplan. I valet av projekten har man beaktat de faktorer som inverkar på förvaltningsområdets verksamhet.

Justitieministeriets resultatmål 2016-2019 (på finska)