Justitieministeriets mål

Strategi och resultatmål

Ministeriets verksamhet för att uppfylla sin samhälleliga grunduppgift håller en hög etisk standard och följer statsförvaltningens värden som bygger på värdegrunden för en demokratisk rättsstat och ett nordiskt välfärdssamhälle.

I justitieministeriets strategi fastställs ministeriets vision, grunduppgift, samhälleliga effektmål, resultatmål för verksamheten samt mål som gäller personalen och ekonomin. I resultatmålsdokumentet fastställs ministeriets åtgärder för att uppnå dessa mål med beaktande av förändringarna i omvärlden och regeringens riktlinjer.

Justitieministeriets avdelningar och den från avdelningarna fristående staben avtalar om sina resultatmål och resurser vart fjärde år i förhandlingar mellan kanslichefen, avdelningarna och staben. Ministeriets avdelningar och staben säkerställer genom sin interna resultatstyrningsprocess att målen som ställts i resultatmålsdokumentet för avdelningen, enheten och tjänstemännen uppnås.

Målen, åtgärderna och resurserna justeras till behövliga delar årligen. Hur väl målen som ställts för ministeriets verksamhet bedöms årligen i verksamhetsberättelsen som ingår i justitieministeriets bokslut. Preliminär rapportering finns i halvårsöversikten som upprättas redan i augusti. Den innehåller en uppskattning av förestående förändringar och risker i den operativa miljön samt metoder för att hantera dem.

Resultatmålen för förvaltningsområdets ämbetsverk fastställs i förhandlingar som förs mellan ministeriets avdelningar och ämbetsverken. Resultatmålen grundar sig på de riktlinjer som ministern redan har godkänt vid budgetberedningen och de fastställs av kanslichefen på föredragning av chefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen.

Planeringsdokument som hänför sig till förvaltningsområdets resultatstyrning