Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet behandlar bland annat ärenden som gäller utveckling av rättsvården, förebyggande av marginalisering och överskuldsättning samt tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministerarbetsgruppen behandlar också ärenden med anknytning till den inre säkerheten och asyl- och flyktingpolitiken.

Ordförande för ministerarbetsgruppen är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Justitieministeriets centrala projekt i regeringsprogrammet

Mer om ministerarbetsgrupper

Kontakt

Vava Lunabba, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen 0295150120  

Pressmeddelandena

Ministerarbetsgrupp: användningen av medling stärks

JM
Pressmeddelande 28.5.2020 13.02