Nationalspråksstrategi

Statsrådet utfärdade i december ett principbeslut om nationalspråksstrategin.
Det är fråga om ett projekt som tas upp i regeringsprogrammet och som har utarbetats under ledning av statsministern. Det är statsrådets första språkstrategi. Nationalsspråksstrategin ger uttryck för regeringens vilja att trygga att det även i framtiden finns de två livskraftiga nationalspråken finska och svenska i Finland och den innehåller konkreta åtgärder för att uppnå detta mål. Det allmänna ansvaret för uppföljningen av strategin har ålagts justitieministeriet och arbetet kommer att ske i ett öppet samarbete med olika aktörer.

Handlingsplanen för nationalspråksstrategin konkretiserar de långsiktiga åtgärderna i Nationalspråksstrategin som inte genomfördes under regeringsperioden 2011–2015.  I handlingsplanen uppräknas flera åtgärder från varje delområde och ett ansvarigt ministerium utses för varje åtgärd. Syftet med åtgärderna är bland annat att öka myndigheternas medvetenhet om de språkliga rättigheterna och de därav följande skyldigheterna samt förbättra beaktande av de språkliga rättigheterna i lagberedningen och att främja tillgången till tjänster på svenska och beaktandet av språkliga rättigheter vid organiseringen av tjänster. I maj 2019 publicerades en slutrapport av Nationalspråkstrategins handlingsplan där de an­svariga ministerierna i korthet beskrivit hur åtgärderna och de relaterade målen har ut­fallit.

Nationalspråkstrategi

Handlingsplan för nationalspråksstrategin

Nationalspråksstrategins mellanrapport

Verktyg för nationalspråkstrategin

Slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin

 

Läs mer på justitieministeriet.fi

Delegationen för språkärenden

Externa länkar

Riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslersämbetet