Öppet, aktivt och tryggt samhälle som mål

Finland är en välfärdsstat, vilket för individen innebär rätten att leva ett människovärdigt, balanserat och aktivt liv samt möjligheten att få information om sina rättigheter och skyldigheter. Justitieministeriet strävar efter att säkerställa att människor kan lita på tillgodoseende av dessa rättigheter.

Det som justitieministeriet svarar för – lagberedning, rättsskipning, övrig rättsvård och verkställighet av straff – hör till statens kärnområde. Finlands medlemskap i EU har ökat det internationella samarbetet på området samt internationella arbetsuppgifter vid ministeriet. Det är viktigt att ha hand om rättsordningens klarhet och begriplighet då EU:s rättsakter och de internationella förpliktelserna hela tiden blir allt fler.

Målet med justitieministeriets arbete – ett öppet, aktivt och tryggt samhälle – är väsentligt inte bara för den allmänna välfärden utan också för det finländska samhällets konkurrenskraft.