Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023

Målet med programmet är att öka medvetenheten om våldet mot kvinnor och att förbättra förfarandet för att hänvisa offren till lämpliga tjänster

Prioriteter och åtgärder

Många av åtgärderna i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor koncentrerar sig på förebyggande verksamhet och åtgärder som riktas till unga människor. Man försöker till exempel påverka sexuella trakasserier mot unga kvinnor genom en kampanj som lyfter fram deras roll som bevittnar när någon annan utsätts för trakasserier. I en annan kampanj informeras de unga om digitalt våld och om kvinnobilden i digitala spel. Dessutom får de unga information om trygga parförhållanden och säkerhets- och känslofostran. Att öka medvetenheten är också en central åtgärd för att bekämpa hedersrelaterat våld. Detta arbete utförs bland annat av organisationer som arbetar med invandrargrupper.

En viktig prioritering i bekämpningsprogrammet är att förbättra kompetensen hos aktörerna inom det straffrättsliga systemet. Polisen, åklagarna, domarna, rättsbiträdena och de anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten får utbildning i särdragen i våld mot kvinnor och nya fenomen i samband med det. Färdigt utbildningsmaterial delas ut och nya anvisningar utarbetas. Också yrkespersoner i kommuner, organisationer och skyddshem utbildas i olika aspekter av ämnet.

För att förhindra upprepat våld betonas det i programmet att förövarna bättre än för närvarande ska hänvisas till stödtjänster och att programmen för att stoppa våldet ska utvecklas. Programmet syftar också till att förbättra strukturerna för och samordningen av förebyggandet av våld. Dessutom omfattar bekämpningsprogrammet flera forskningsprojekt. För programmet har det reserverats ett årligt anslag på 400 000 euro. Av anslaget delas ut statsunderstöd till bland annat organisationer som genomför förebyggande åtgärder.

Bakgrund

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor utarbetades av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet. Vid beredningen hörde arbetsgruppen forskare, organisationer och myndigheter som specialiserat sig på våldsförebyggande arbete

I beredningen av programmet beaktade man bland annat de rekommendationer som expertgruppen GREVIO som övervakar genomförandet av Istanbulkonventionen har gett Finland, befintliga bekämpnings- och åtgärdsprogram och strategier samt annan beredning i enlighet med regeringsprogrammet i anslutning till temat. 

Publikation: Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023