Vapaa! - Fri! -projekt

OM011:00/2021 Projekt

Justitieministeriet har startat ett projekt som heter Vapaa! - Fri! som en del av det nationella åldersprogrammet 2030 som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Vapaa! - Fri! är ett projekt som stöder genomförandet av demokratiprogrammet 2025 i regi av justitieministeriet. Projektet syftar till att etablera frivilligverksamhetens ställning i ett åldrande samhälle. Projektet genomförs under tiden 16.2.2021–31.12.2022.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM011:00/2021

Ärendenummer VN/3215/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 16.2.2021 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 16.2.2021

Mål och resultat

Målet med projektet är att etablera frivilligarbetets ställning i ett åldrande samhälle. Tanken är att genom frivilligarbete främja jämlika förutsättningar för äldre och andra med olika bakgrund att påverka närmiljön och de tjänster som står till buds.

Syftet är att utforska kunskapsunderlaget för frivilligarbete, att ta fram lösningar och modeller för att stödja frivilligarbetet och öka frivilligarbetets attraktionskraft. I projektet utarbetas och införs lösningar och modeller som utvecklats i samarbete med intressegrupper för att motivera och uppmuntra äldre att delta i frivilligarbete och för att engagera yngre åldersgrupper att delta i verksamheten. Dessutom granskas möjligheten att ordna kampanjer med fokus på kommunikation, incitament eller utbildning och att skapa ett samarbetsforum som stöder frivilligarbete.

Avsikten är också att bereda de rekommendationer för att undanröja eventuella lagstiftningsmässiga eller administrativa hinder som försvårar frivilligarbetet. Utöver detta kan man inom projektet ta fram andra modeller och lösningar som utarbetas i bredd med de ovan nämnda kampanjerna och beredningen av samarbetsforumet.

Sammandrag

Justitieministeriet har startat ett projekt som heter Vapaa! - Fri! som en del av det nationella åldersprogrammet 2030 som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Vapaa! - Fri! är ett projekt som stöder genomförandet av demokratiprogrammet 2025 i regi av justitieministeriet. Projektet syftar till att etablera frivilligverksamhetens ställning i ett åldrande samhälle. Projektet genomförs under tiden 16.2.2021–31.12.2022.

Utgångspunkter

Frivilligarbetet i Finland är omfattande och dess betydelse som en källa till välbefinnande är allmänt erkänd. Forskarna bedömer att frivilligarbetets samhälleliga betydelse kommer att öka ytterligare i framtiden. Även äldre deltar aktivt i frivilligarbete; enligt Statistikcentralens statistik har nästan 30 procent av dem som fyllt 65 år deltagit i frivilligarbete under de senaste 12 månaderna.

I det nationella åldersprogrammet har man identifierat en del förändringar i omvärlden som kan påverka medborgarnas möjligheter att delta i frivilligarbete, såsom befolkningens stigande medelålder, urbaniseringen, klimatförändringen, förändringarna i finansieringen av organisationssektorn samt den tekniska omvälvningen.

Också den pågående covid-19-pandemin har haft konsekvenser för det frivilligarbete som äldre personer behöver och bedriver. Den äldre befolkningen definieras som en riskgrupp med tanke på viruset och skyddas genom många olika åtgärder och rekommendationer. Detta innebär å ena sidan att frivilligarbete kan utföras av färre personer än normalt och att alla former av fysiskt umgänge inte är möjliga. Å andra sidan har de yngre åldersgruppernas vilja att hjälpa och delta i frivilligarbete ökat i och med coronakrisen. Med tanke på eftervården av krisen och beredskapen inför de konsekvenser som förändringarna i omvärlden medför för frivilligarbetet är det viktigt att stödja möjligheterna till frivilligarbete för äldre. Samtidigt är det lika viktigt att de yngre åldersgruppernas är intresserade av frivilligarbete även framöver.

Mer om ämnet