Brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial (EU-beredning)

OM013:00/2018 Projekt

Kommissionen har 17.4.2018 givit ett förslag till förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (COM(2018) 225 final, s.k. E-evidence förslaget till förordning). Samtidigt med förslaget har förslaget till direktivet om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden (COM(2018) 226 final) givits.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM013:00/2018

Ärendenummer OM 4/481/2018, VN/1197/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 17.4.2018 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 17.4.2018

Kontaktperson
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 012
[email protected]

Kontaktperson
Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Europeiska kommissionen har den 17 april givit ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (COM(2018) 225 final). Förslaget är en del av kommissionens åtgärder godkända samma dag med syftet att verkställa åtgärder för att begränsa terrorister och andra brottslingars verksamhetsmetoder och -utrymme. Samtidigt med förslaget har förslaget till direktivet om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden (COM(2018) 226 final) givits.

I förordningsförslaget fastställs hur och under vilka förutsättningar medlemsstatens brottsbekämpande myndighet kan förpliktiga en tjänsteleverantör verksam inom Europeiska unionens område att lämna ut eller bevara ett bevismaterial som en tjänsteleverantör besitter för användning som bevismaterial i ett pågående straffrättsligt förfarande. Det kan till exempel gälla uppgifter om innehållet i ett e-postmeddelande eller om hur det skickats. Förslaget har inte avsetts ha några inverkningar på medlemsstaternas interna förfaranden som gäller den brottsbekämpande myndighetens rättighet att ålägga en tjänsteleverantör i samma medlemsstat att överlämna uppgifterna. Direktivförslaget reglerar bestämmelserna för utseendet av rättsliga företrädare för tjänsteleverantörerna för att underlätta insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden.

Sammandrag

Kommissionen har 17.4.2018 givit ett förslag till förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (COM(2018) 225 final, s.k. E-evidence förslaget till förordning). Samtidigt med förslaget har förslaget till direktivet om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden (COM(2018) 226 final) givits.

Utgångspunkter

Den tekniska utvecklingen har förvandlat brottslighetens former och i hög grad försvårat möjligheterna att reda ut brott. Det är viktigt att fortsätta arbetet för att effektivera tillgången till elektroniskt bevismaterial särskilt vid informationsanskaffning som överskrider gränserna.

Ytterligare uppgifter